Bài 8. Trọng Lực. Đơn vị lực


Chọn những từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:     - trọng lực          - lực kéo         - cân bằng     - biến dạng         -...
Hãy mô tả hiện tượng thực tế, trong đó ta thấy trọng lượng của một vật bị cân bằng bởi một lực khác.Trả lời:Hộp phấn đặt nằm yên trên bàn, trọng lực tác dụng lên nó đã cân bằng bởi...
Người ta muốn đánh dấu vào ba điểm A, B, C trên môt bức tường thẳng để đóng đinh treo ảnh triển lãm. Bức tường cao 4m và có chiều ngang 6m (H.8.2).Điểm A nằm đúng giữa bức tường. Hai...
Bài 8.4*. Hãy chọn câu lập luận đúng trong các câu dưới đây:A. Một con tàu vũ trụ bay quanh Trái Đất thì không bị Trái Đất hút nữa. Vì nếu bị hút thì nó đã rơi ngay xuống Trái...
Bài 8.5. Số liệu nào dưới đây là phù hợp với một học sinh THCS?A. Khối lượng 400g.        B. Trọng lượng 400N.C. Chiều cao 400mm.      D. Vòng ngực 400cm.Trả lời:Chọn BSố liệu phù hợp với một học sinh...
Bài 8.6. Chỉ có thể nói về trọng lực của vật nào sau đây?A. Trái Đất.                                      B. Mặt Trăng.c. Mặt Trời.                                       D. Hòn đá trên mặt đất.Trả lời:Chọn DTrọng lực là lực hút của Trái Đất lên các vật đặt...
Bài 8.7. Một chiếc tàu thủy nổi được trên mặt nước là nhờ có những lực nào tác dụng vào nó?A. Chỉ nhờ trọng lực do Trái Đất hút xuống phía dưới.B. Chỉ nhờ lực nâng của nước đẩy lên...
Bài 8.8. Nếu so sánh một quả cân 1kg và một tập giấy 1kg thìA. tập giấy có khối lượng lớn hơn.B. quả cân có trọng lượng lớn hơn.C. quả cân và tập giấy có trọng lượng bằng nhau.D.  quả...
Bài 8.9. Ba khối kim loại: 1kg đồng, 1kg sắt và 1kg nhôm. Khối nào có trọng lượng lớn nhất?A. Khối đồng.       B. Khối sắt.C. Khối nhôm.      D. Ba khối có trọng lượng bằng nhau.Trả...
Bài 8.10. Lực nào sau đây không thể là trọng lực?A. Lực tác dụng lên vật nặng đang rơi.B. Lực tác dụng lên một quả bóng bay làm quả bóng hạ thấp dần.C. Lực vật nặng tác dụng vào dây...
Bài 8.11*. Thả một hòn bi bằng chì và một tờ giấy từ trên cao xuống, ta thấy hòn bi rơi theo phương thẳng đứng còn tờ giấy không rơi theo phương thẳng đứng.a)  Hãy giải thích tại sao?b)  Muốn...