Bài 8. Truy vấn dữ liệu


Mẫu hỏi là gì? Nêu các ứng dụng của mẫu hỏiTrả lời:Mẫu hỏi là một đối tượng trong Access để sắp xếp, tìm kiếm dữ liệu từ nhiều bảng và mẫu hỏi khác.Mẫu hỏi thường được sử dụng để:- Sắp...
Liệt kê các bước cần thực hiện khi tạo mẫu hỏiTrả lời:Liệt kê các bước cần thực hiện khi tạo mẫu hỏi:- Chọn bảng, mẫu hỏi làm nguồn dữ liệu.- Tạo lập các quan hệ giữa các bảng và mẫu...
Cho một ví dụ về biểu thức trong Access.Trả lời:Ví dụ: Biểu thức số học cho từng trường tính toánVí dụ: Biểu thức số học cho từng trường tính toán.TongDiem: [Toan] + [Li] + [Hoa]+ [Van] + [Tin]Biểu thức logic...
Bộ lọc trong bảng khác điều kiện chọn trong mẫu hỏi như thế nào?trả lời:Bộ lọc trong bảng là những hằng, điều kiện chọn trong mẫu hỏi là một biết thức logic, biểu thức quan hệ hoặc biểu thức số...
Nêu một vài ví dụ thể hiện sự cần thiết của trường tính toánTrả lời:Ví dụ: Một bảng quản lí điểm thi có các trường: Toan, Li, Hoa, Van, Tin ghi nhận diểm các môn Toán, Lí, Hóa, Văn, Tin...