Bài 8. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)


Cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Vẽ các đường tròn (I ; IA) và (B ; BA)a)      Hai đường tròn (I) và (B) nói trên có vị trí tương đối như thế nào đối với nhau? Vì...
Cho hai đường tròn đồng tâm O. Gọi AB là dây bất kỳ của đường tròn nhỏ. Đường thẳng AB cắt đường tròn lớn ở C và D ( nằm giữa B và C). So sánh các độ dài AC...
Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. Gọi CD là tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn ( C ∈ (O), D ∈ (O’)).a)      Tính số đo góc CAD.b)      Tính độ dài CD biết...
Cho hai đường tròn đồng tâm O. Một đường tròn (O’) cắt một đường tròn tâm O tại A, B và cắt đường tròn tâm O còn lại tại C, D. Chứng minh rằng AB // CD.Giải: Vì đường tròn (O’)...
Cho đường tròn (O; 3cm) và đường tròn (O’; 1cm) tiếp xúc ngoài tại A. Vẽ hai bán kính OB và O’C song song với nhau thuộc cùng nửa mặt phẳng có bờ OO’.a) Tính số đo góc BAC.b) Gọi...
Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ các đường kính AOB, AO’C. Gọi DE là tiếp tuyến chung của hai đường tròn, D ∈ (O), E ∈ (O’). Gọi M là giao điểm của...
Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. kẻ tiếp tuyến chung ngoài MN với M thuộc (O) và N thuộc (O’). Gọi P là điểm đối xứng với M qua OO’, Q là điểm đối...
Cho đường tròn (O ; 2cm) và (O’ ; 3cm), OO’ = 6cm.a)      Hai đường tròn (O), (O’) có vị trí tương đối như thế nào đối với nhau?b)      Vẽ đường tròn (O’ ; 1cm) rồi kẻ tiếp tuyến OA...
Cho đường tròn (O ; R), điểm A nằm bên ngoài đường tròn (R < OA < 3R). Vẽ đường tròn (A ; 2R).a)      Hai đường tròn (O) và (A) có vị trí tương đối như thế nào đối với...
Cho đường tròn (O ; 2cm) tiếp xúc với đường thẳng d. Dựng đường tròn (O’ ; 1cm) tiếp xúc với đường thẳng d và tiếp xúc ngoài đường tròn (O).Giải:*     Phân tích−        Giả sử dựng được đường tròn (O’;...
Cho hai đường tròn (O ; R) và (O' ; r). Điền vào chỗ trống của bảng sau: RrOO'Hệ thức giữa OO', R, rVị trí  tương đối của (O) và (O')31…OO' = R – r…31……Tiếp xúc ngoài313,5……315……311……Giải:RrOO'Hệ thức giữa OO', R,...
Cho hai đường tròn (O ; 3cm) và (O ; 4cm) có OO' = 5cm.a)   Hai đường tròn (O) và (O¢) có vị trí tương đối nào?b)   Tính độ dài dây chung của hai đường tròn.Giải:a) (O) và (O’) cắt...
Cho đường tròn (O) và điểm A cố định trên đường tròn. Điểm B chuyển động trên đường tròn.a)   Chứng minh  rằng trung điểm M của AB chuyển động trên một đường tròn (O¢).b)   Đường tròn (O¢) có vị trí...