Bài 8. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)


Lý thuyết về vị trí tương đối của hai đường tròn.Tóm tắt lý thuyết:1. Ba vị trí tương đối của hai đường tròn:2. Tính chất của đường nối tâm.Đường nối tâm là trục đối xứng của hình tạo bởi hai...
Đề bàiHãy chứng minh khẳng định trên. Lời giải chi tiếtÁp dụng bất đẳng thức tam giác vào tam giác OAO’ ta có:OA – O’A < OO’ < OA + O’A\( \Leftrightarrow R - r < ' < R + r\)
Đề bàiQuan sát các hình 97a, b, c, d trên hình nào có vẽ tiếp tuyến chung của hai đường tròn? Đọc tên các tiếp tuyến chung đó.Lời giải chi tiếtTrả lời: Các tiếp tuyến chung của hai đường tròn...
Đề bàiĐiền vào các ô trống trong bảng, biết rằng hai đường tròn \((O;R)\) và \((O';r)\) có \(OO'=d,\,\, R>r\)Vị trí tương đối của hai đường trònSố điểm chungHệ thức giữa \(d,\ R,\ r\)\((O;\ R)\) đựng \((O;\ r)\)    \(d > R +...
Đề bàiCho đường tròn tâm \(O\) bán kính \(OA\) và đường tròn đường kính \(OA\).a) Hãy xác định vị trí tương đối của hai đường tròn.b) Dây \(AD\) của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ ở \(C\). Chứng minh...
Đề bàiCho hai đường tròn đồng tâm \(O\). Dây \(AB\) của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ ở \(C\) và \(D\). Chứng minh rằng \(AC=BD\).Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Vẽ đường kình vuông góc với một dây.+)...
Đề bàiĐiền các từ thích hợp vào chỗ trống (...):a) Tâm của các đường tròn có bán kính \(1cm\) tiếp xúc ngoài với đường tròn \((O;\ 3cm)\) nằm trên...b) Tâm của các đường tròn có bán kính \(1cm\) tiếp xúc...
Đề bàiCho hai đường tròn \((O)\) và \((O')\) tiếp xúc ngoài tại \(A\). Kẻ tiếp tuyến chung ngoài \(BC\), \(B\in (O),C\in (O').\) Tiếp tuyến chung trong tại \(A\) cắt tiếp tuyến chung ngoài \(BC\) ở \(I\).a) Chứng minh rằng \(\widehat{BAC}=90^{\circ}\).b) Tính số đo...
Đề bàiTrên các hình 99a, 99b, 99c, các bánh xe tròn có răng cưa được khớp với nhau. Trên hình nào hệ thống bánh răng chuyển động được? Trên hình nào hệ thống bánh răng không chuyển động được?Phương pháp...
Đề bàiCho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ là AB, vẽ nửa đường tròn tâm O’ đường kính OA. Vẽ dây cung AC của (O) cắt nửa đường tròn (O’) tại D....
Đề bàiCho đoạn thẳng \(OO’ = 13cm\). Dựng đường tròn (O; 12cm) và (O’; 5cm)a. Chứng tỏ (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B.b. Vẽ đường kính AC của (O) và AD của (O’)....
Đề bàiCho đoạn thẳng OO’ và điểm A nằm giữa hai điểm O và O’.Vẽ đường tròn (O; OA) và đường tròn (O’; O’A). Qua A vẽ đường thẳng cắt (O) tại B và cắt (O’) tại C.a. Chứng minh...
Đề bàiCho tam giác ABC vuông tại A có \(AB = 6cm, AC = 8cm\), đường cao AH. Đường tròn (O) đường kính AH cắt AB tại D, đường tròn (O’) đường kính CH cắt AC tại E.a. Chứng minh...
Đề bàiCho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. Đường thẳng OO’ cắt (O) và (O’) lần lượt tại B và C (khác A). Gọi DE là tiếp tuyến chung ngoài của (O) và (O’). Trong...
Đề bàiCho đường tròn (O; R) và (O’; R’) tiếp xúc ngoài nhau tại A. Một tiếp tuyến chung ngoài TT’ \((T ∈ (O), T’ ∈ (O’))\) cắt tiếp tuyến qua A tại B.a. Chứng tỏ \(BT = BT’\)b. Chứng...
Đề bàiHai đường tròn (O; R) và (O’; R’) cắt nhau tại A và B. Gọi AC và AD lần lượt là các đường kính của (O) và (O’).a. Chứng minh ba điểm C, B, D thẳng hàng.b. Qua A...
Đề bàiCho hình bình hành ABCD (\(AB > AD\)). Vẽ đường tròn tâm A bán kính AD, đường tròn (A) cắt AB tại E. Vẽ đường tròn tâm B bán kính BE, đường tròn (B) cắt đường thẳng DE tại...
Đề bàiCho đường tròn (O) đường kính BC. Một dây AD vuông góc với BC tại H. Gọi E, F theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ H đến AB, AC. Gọi (I) và (K) lần...
Đề bàiCho đường tròn tâm K có đường kính BC. Gọi D là trung điểm của KC và I là tâm của đường tròn có đường kính BD.a. Chứng tỏ hai đường tròn (K) và (I) tiếp xúc trong với...