Bài 80 trang 129 SGK giải tích 12 nâng cao


  Bài 80.\(a)\,{2^{3 - 6x}} > 1\,;\)                                   \(b)\,{16^x} > 0,125.\)                         Giải \(a)\,{2^{3 - 6x}} > 1\, \Leftrightarrow {2^{3 - 6x}} > {2^0} \Leftrightarrow 3 -...

  Bài 80.

  \(a)\,{2^{3 – 6x}} > 1\,;\)                                   \(b)\,{16^x} > 0,125.\)                         

  Giải

   \(a)\,{2^{3 – 6x}} > 1\, \Leftrightarrow {2^{3 – 6x}} > {2^0} \Leftrightarrow 3 – 6x > 0 \Leftrightarrow x < {1 \over 2}\)

  Vậy \(S = \left( { – \infty ;{1 \over 2}} \right)\)

   \(b)\,{16^x} > 0,125 \Leftrightarrow {2^{4x}} > {1 \over 8} \Leftrightarrow {2^{4x}} > {2^{ – 3}} \Leftrightarrow x >  – {3 \over 4}\)

  Vậy \(S = \left( { – {3 \over 4}; + \infty } \right)\)