Bài 80 trang 155 SGK Đại số 10 nâng cao


  Với giá trị nào của m, bất phương trình:(m2 + 1)x + m(x + 3) + 1 > 0 nghiệm đúng ∀x ∈ [-1; 2]?Đáp ánTa viết phương trình đã cho dưới dạng:(m2 + m + 1)x + 3m + 1 > 0Đặt f(x) = (m2 + m + 1)x...

  Với giá trị nào của m, bất phương trình:

  (m2 + 1)x + m(x + 3) + 1 > 0 nghiệm đúng ∀x ∈ [-1; 2]?

  Đáp án

  Ta viết phương trình đã cho dưới dạng:

  (m2 + m + 1)x + 3m + 1 > 0

  Đặt f(x) = (m2 + m + 1)x + 3m + 1,

  Với mỗi giá trị của m, đồ thị của hàm số y = f(x) là đường thẳng (Dm).

  Gọi Am và Bm là các điểm trên đường thẳng (Dm) có hoành độ theo thứ tự là – 1 và 2.

  Bài 80 trang 155 SGK Đại số 10 nâng cao 

  f(x) > 0 với ∀x ∈ [-1; 2] khi và chỉ khi đoạn thẳng AmBm nằm phía trên trục hoành. Điều này xảy ra khi và chỉ khi Am và Bmnằm phía trên trục hoành, tức là: 

  \(\left\{ \matrix{
  f( – 1) > 0 \hfill \cr
  f(2) > 0 \hfill \cr} \right.\)

  Thay f(-1) = -m2 + 2m và f(2) = 2m2+ 5m + 3, ta được hệ bất phương trình:

  \(\left\{ \matrix{
  – {m^2} + 2m > 0 \hfill \cr
  2{m^2} + 5m + 3 > 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow 0 < m < 2\)

  BaitapSachgiaokhoa.com