Bài 81 trang 155 SGK Đại số 10 nâng cao


  Giải và biện luận các bất phương trình sau:a) a2x + 1 > (3a - 2)x - 3b) 2x2 + (m - 9)x + m2 + 3m + 4 ≥ 0Đáp ána) Bất phương trình đã cho tương đương với bất phương trình:(a2 – 3a + 2) x > 2+...

  Giải và biện luận các bất phương trình sau:

  a) a2x + 1 > (3a – 2)x – 3

  b) 2x2 + (m – 9)x + m2 + 3m + 4 ≥ 0

  Đáp án

  a) Bất phương trình đã cho tương đương với bất phương trình:

  (a2 – 3a + 2) x > 2

  + Nếu a2 – 3a + 2 > 0, tức là a < 1 hay a > 2 thì nghiệm của bất phương trình đã cho là: \(x > {2 \over {{a^2} – 3a + 2}}\)

  + Nếu a2 – 3a + 2 < 0,  tức là 1 < a <  2 thì nghiệm của bất phương trình đã cho là: \(x < {2 \over {{a^2} – 3a + 2}}\)

  + Nếu a2 – 3a + 2 = 0, tức là a = 1 hoặc a = 2 thì bất phương trình đã cho trở thành 0x > 2. Khi đó, bất phương trình này vô nghiệm.

  b) Ta có:

  Δ = (m – 9)2 – 8(m2 + 3m + 4) = -7(m2 + 6m – 7)

  Nếu Δ ≤ 0 hay m ≤ -7 hoặc m ≥ 1 thì bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi x ∈ R

  Nếu Δ  > 0 hay -7 < m < 1 thì tam thức ở vế trái của bất phương trình có hai nghiệm phân biệt: 

  \(\eqalign{
  & {x_1} = {{9 – m – \sqrt { – 7({m^2} + 6m – 7)} } \over 4} \cr
  & {x_2} = {{9 – m + \sqrt { – 7({m^2} + 6m – 7)} } \over 4} \cr} \)

  Nghiệm của bất phương trình đã cho là: x ≤ x1 hoặc x ≥ x2.

   Vậy:

  + Nếu m ≤ -7 hoặc m ≥ 1 thì tập nghiệm của bất phương trình đã cho là R

  + Nếu -7 < m < 1 thì tập nghiệm của bất phương trình đã cho là:

  \(( – \infty ;{{9 – m – \sqrt { – 7({m^2} + 6m – 7)} } \over 4}) \cup \)

  \(({{9 – m + \sqrt { – 7({m^2} + 6m – 7)} } \over 4},+\infty )\)

  BaitapSachgiaokhoa.com