Bài 85+86+87. Luyện tập chung


1. Tính nhẩm:\(\eqalign{ & 16 - 8 =..... \cr & 14 - 7 =..... \cr & 18 - 9 =..... \cr} \)    \(\eqalign{& 9 + 8 =..... \cr & 7 + 6 =..... \cr & 5 + 7 =........
1. Đặt tính rồi tính:48 + 48                      92 - 3762 + 38                     100 - 43             ...
1. Đặt tính rồi tính78 + 6                       94 - 756 + 19                      74 - 28           ...