Bài 86 trang 156 SGK Đại số 10 nâng cao


   Với giá trị nào của a, các hệ phương trình sau có nghiệma) \(\left\{ \matrix{ {x^2} - 5x + 6 < 0 \hfill \cr ax + 4 < 0 \hfill \cr} \right.\)b)\(\left\{ \matrix{ 4x + 1 < 7x - 2 \hfill \cr {x^2} - 2ax + 1 \le 0 \hfill \cr}...

   Với giá trị nào của a, các hệ phương trình sau có nghiệm

  a) 

  \(\left\{ \matrix{
  {x^2} – 5x + 6 < 0 \hfill \cr
  ax + 4 < 0 \hfill \cr} \right.\)

  b)

  \(\left\{ \matrix{
  4x + 1 < 7x – 2 \hfill \cr
  {x^2} – 2ax + 1 \le 0 \hfill \cr} \right.\)

  Đáp án

  a) Bất phương trình đầu của hệ có nghiệm là 2 < x < 3

  Bất phương trình thứ hai của hệ tương đương với bất phương trình: ax < -4

  + Nếu a = 0 thì bất phương trình này vô nghiệm. Do đó, hệ vô nghiệm.

  + Nếu a > 0 thì nghiệm của phương trình là \(x <  – {4 \over a}\)

  Vì \( – {4 \over a} < 0\) nên hệ vô nghiệm.

  + Nếu a < 0 thì nghiệm của bất phương trình này là \(x >  – {4 \over a}\)

  Hệ có nghiệm khi và chỉ khi: 

  \(\left\{ \matrix{
  a < 0 \hfill \cr
  – {4 \over a} < 3 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow a < – {4 \over 3}\)

  Vậy hệ có nghiệm khi và chỉ khi: \(a <  – {4 \over a}\)

  b) Bất phương trình đầu của hệ có nghiệm là x > 1

  Xét bất phương trình thứ hai của hệ:

  Ta có: Δ’= a2 – 1

  Nếu Δ’= 0 ⇔ a = ± 1

  + Với a = 1, nghiệm của bất phương trình là x = 1

  Do đó, hệ vô nghiệm.

  + Với a = -1, nghiệm của bất phương trình là x = -1

  Nếu Δ’ < 0 hay -1 < a < 1 thì bất phương trình này vô nghiêm.

  Do đó, hệ vô nghiệm.

  Nếu Δ’ > 0 hay a < -1 hoặc a > 1 thì tam thức ở vế trái của bất phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2.

  Nghiệm của bất phương trình này là: x1 ≤ 1  ≤ x2  (giả sử x1 < x2)

  Theo định lý Vi-ét, ta có: x1x2 = 1 và x1 + x2 = 2a

  + Nếu a < -1 thì cả hai nghiệm x1 và  x2 đều âm. Do đó, hệ đã cho vô nghiệm.

  + Nếu a > 1 thì hai nghiệm x1 và x2 đều dương. Ngoài ra vì x1x2 = 1 và x1 ≠ x2 nên x1 < 1 < x2.

  Do đó, hệ có nghiệm.