Bài 88 trang 156 SGK Đại số 10 nâng cao


  a) Tập nghiệm của bất phương trình: \((3 - 2\sqrt 2 ){x^2} - 2(3\sqrt 2  - 4) + 6(2\sqrt 2  - 3) \le 0\) là: \(\eqalign{ & (A)\,\,\,{\rm{[}} - 2;\,3\sqrt 2 {\rm{]}} \cr & (B)\,\,\,( - \infty,\, - 1) \cr & \left( C \right)\,\,\,{\rm{[}} - 1,\, + \infty ) \cr & (D)\,\,\,{\rm{[}}...

  a) Tập nghiệm của bất phương trình: \((3 – 2\sqrt 2 ){x^2} – 2(3\sqrt 2  – 4) + 6(2\sqrt 2  – 3) \le 0\) là: 

  \(\eqalign{
  & (A)\,\,\,{\rm{[}} – 2;\,3\sqrt 2 {\rm{]}} \cr
  & (B)\,\,\,( – \infty,\, – 1) \cr
  & \left( C \right)\,\,\,{\rm{[}} – 1,\, + \infty ) \cr
  & (D)\,\,\,{\rm{[}} – 1,\,\,3\sqrt 2 {\rm{]}} \cr} \)

  b) Tập nghiệm của bất phương trình: \((2 + \sqrt 7 ){x^2} + 3x – 14 – 4\sqrt 7  \ge 0\) là: 

  \(\eqalign{
  & (A)\,\,\,R \cr
  & (B)\,\,\,\,( – \infty,\, – \sqrt 7 {\rm{]}}\, \cup \,{\rm{[}}2,\, + \infty ) \cr
  & (C)\,\,\,\,{\rm{[ – 2}}\sqrt 2,\,5{\rm{]}} \cr
  & (D)\,\,\,( – \infty,\, – \sqrt 7 {\rm{]}}\, \cup \,{\rm{[1}},\, + \infty ) \cr} \)

  c) Tập nghiệm của bất phương trình: \({{(x – 1)({x^3} – 1)} \over {{x^2} + (1 + 2\sqrt 2 )x + 2 + \sqrt 2 }} \le 0\) là:

  \(\eqalign{
  & (A)\,\,( – 1 – \sqrt 2,\,\, – \sqrt 2 ) \cr
  & (B)\,\,\,( – 1 – \sqrt 2,\,\,1{\rm{]}} \cr
  & (C)\,\,\,( – 1 – \sqrt 2 ;\,\,-\sqrt 2 ) \cup {\rm{\{ }}1\} \cr
  & (D)\,\,{\rm{[}}1,\, + \infty ) \cr} \)

  Đáp án

  a) Gọi \(f(x) = (3 – 2\sqrt 2 ){x^2} – 2(3\sqrt 2  – 4) + 6(2\sqrt 2  – 3)\)

  Vì ac < 0 nên f(x) có hai nghiệm phân biệt x1 < x2

  Bảng xét dấu:

   Bài 88 trang 156 SGK Đại số 10 nâng cao

  Loại trừ (B), (C)

  Ta có: \(f( – 2) = 2(3 – 2\sqrt 2 ) + 2\sqrt 2 (3\sqrt 2  – 4) \)

  \(+ 6(2\sqrt 2  – 3) = 0\)

  Vậy chọn A.

  b) Gọi \(f(x) = (2 + \sqrt 7 ){x^2} + 3x – 14 – 4\sqrt 7 \)

  Vì ac < 0 nên f(x) có hai nghiệm phân biệt x1 < x2

  Bảng xét dấu:

   Bài 88 trang 156 SGK Đại số 10 nâng cao

  Loại trừ (A), (C)

  Ta có: \(f(2) = 4(2 + \sqrt 7 ) + 6 – 14 – 4\sqrt 7  = 0\)

  Chọn (B)

  c) Gọi \(f(x) = {{(x – 1)({x^3} – 1)} \over {{x^2} + (1 + 2\sqrt 2 )x + 2 + \sqrt 2 }}\)

  Ta có:

  f(1) = 0 nên loại trừ (A)

  \(f(0) = {1 \over {2 + \sqrt 2 }} > 0\) nên loại trừ (B)

  f(2) > 0 nên loại trừ D

  Vậy chọn C.