Bài 9. AMIN


3.1.Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc hai?A. H2N-[CH2]6 -NH2                 B. CH3-CH-NH2                                                   ...
Trình bày phương pháp hoá học để tách riêng từng chất từ hỗn hợp gồm benzen, phenol và anilin.Hướng dẫn trả lời:Lắc kĩ hỗn hợp với dung dịch HC1 dư, chỉ có anilin phản ứng:C6H5-NH2 + HCl → [C6H5-NH3]+Cl-   ...
Hỗn hợp khí A chứa propan và một amin đơn chức. Lấy 6 lít A trộn với 30 lít oxi rồi đốt. Sau phản ứng thu được 43 lít hỗn hợp gồm hơi nước, khí cacbonic, nitơ và oxi còn...
Hỗn hợp khí A chứa metylamin và hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng. Lấy 100 ml A trộn với 470 ml oxi (lấy dư) rồi đốt cháy. Thể tích hỗn hợp khí và hơi sau phản...