Bài 9. Amin


Lỳ thuyết về amin.Kiến thức trọng tâm.- Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin.- Amin được phân loại theo đặc điểm cấu tạo của gốc hiđrocacbon (amin thơm,...
Đề bàiCó 3 hóa chất sau đây: Etylamin, phenylamin và amoniac. Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãyA. amoniac < etylamin < phenylamin.B. etylamin < amoniac < phenylamin.C. phenylamin < amoniac < etylamin.D. phenylamin < etylamin < amoniac.Phương pháp giải - Xem chi tiếtLực bazo của các amin:...
Đề bàiCó thể nhận biết lọ đựng dung dịch CH3NH2 bằng cách nào trong các cách sau?A. Nhận biết bằng mùi;B. Thêm vài giọt dung dịch H2SO4;C. Thêm vài giọt dung dịch Na2CO3;D. Đưa đũa thủy tinh đã nhúng vào dung dịch HCl đậm...
Đề bàiViết công thức cấu tạo, gọi tên và chỉ rõ bậc của từng amin đồng phân có công thức phân tử sau:a) C3H9N;b) C7H9N (chứa vòng benzen).Lời giải chi tiếtb) C7H9N:
Đề bàiTrình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng chất trong mỗi hỗn hợp sau đây:a) Hỗn hợp khí: CH4 và CH3NH2;    b) Hỗn hợp lỏng: C6H6, C6H5OH và C6H5NH2.Lời giải chi tiếta) Sục hỗn hợp khí qua dung dịch HCl...
Đề bàiHãy tìm phương pháp hóa học để giải quyết hai vấn đề sau:a) Rửa lọ đã đựng anilin.b) Khử mùi tanh của cá sau khi mổ để nấu. Biết rằng mùi tanh của cá (đặc biệt là cá mè) là...
Đề bàia) Tính thể tích nước brom 3% (D = 1,3 g/ml) cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin.b) Tính khối lượng anilin có trong dung dịch A. Biết khi cho A tác dụng với nước brom thì thu...