Bài 9: Axit nitric và muối nitrat


2.17. Khi đun nóng, phản ứng giữa cặp chất nào sau đây tạo ra ba oxit?A. Axit nitric đặc và cacbonB. Axit nitric đặc và lưu huỳnhC. Axit nitric đặc và đồngD. Axit nitric đặc và bạc2.18. Khi hoà tan...
2.19. Hoàn thành các phương trình hoá học sau đây:1. \(F{\rm{e}} + HN{O_{3(dac)}}\)  \(N{O_2} \uparrow \) +? +?2. \(F{\rm{e}} + HN{O_{3(loang)}} \to NO \uparrow \) +? +?3. \(F{\rm{eO}} + HN{O_{3(loang)}} \to NO \uparrow \) +? +?4. \(F{{\rm{e}}_2}{{\rm{O}}_3} + HN{O_{3(loang)}} \to \)? +?5. \(FeS + {H^ +...
2.20. Cho tan bột kẽm tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư, thu được dung dịch A và hỗn hợp khí gồm N2 và N2O. Thêm NaOH dư vào dung dịch A, thấy có khí mùi khai thoát ra....
2.21. Có các chất sau đây: NO2, NaNO3, HNO3, Cu(NO3)2, KNO2, KNO3. Hãy lập một dãy chuyển hoá biểu diễn mối quan hệ giữa các chất đó. Viết các phương trình hoá học và ghi điều kiện phản ứng, nếu có.Hướng...
2.22. Khi cho oxit của một kim loại hoá trị n tác dụng với dung dịch HNO3 dư thì tạo thành 34 g muối nitrat và 3,6 g nước (không có sản phẩm khác). Hỏi đó là oxit của kim loại...
2.23. Trong những nhận xét dưới đây về muối nitrat của kim loại, nhận xét nào không đúng?A. Tất cả các muối nitrat đều dễ tan trong nước.B. Các muối nitrat đều là chất điện li mạnh, khi tan trong...
2.24. Viết các phương trình hoá học thể hiện chuyển hoá muối natri nitrat thành muối kali nitrat, biết có đầy đủ hoá chất để sử dụng cho quá trình chuyển hoá đó.Hướng dẫn trả lời:Đầu tiên điều chế HNO3...
2.25. Có năm lọ không dán nhãn đựng riêng từng dung dịch của các chất sau đây: Al(NO3)3, \(N{H_4}N{O_3}\), AgNO3, FeCl3, KOH. Không được dùng thêm thuốc thử nào khác, hãy nêu cách nhận biết chất đựng trong mỗi lọ....
2.26. Để nhận biết ion \(N{O_3}^ - \) trong dung dịch, có thể dùng kim loại nhôm khử ion \(N{O_3}^ - \) trong môi trường kiềm. Khi đó phản ứng tạo ra ion aluminat \(Al{O_2}^ - \) và giải phóng khí amoniac. Hãy...
2.27. Nhiệt phân hoàn toàn 27,3 g một hỗn hợp rắn X gồm NaNO3 và Cu(NO3)2, thu được hỗn hợp khí có thể tích 6,72 lít (đktc).1. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.2. Tính thành phần...