Bài 9. Bất phương trình mũ và lôgarit


Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau:a) \(y = \log \left( {{x^2} - 3x + 2} \right)\)                                        b) \(y = \sqrt {{{\log }_{0,8}}{{2x + 1} \over {x + 5}} - 2} \)                                             c) \(y = {\log _{{1...
Tìm điều kiện của m để mỗi hàm số sau xác định với mọi x:a) \(y = {\log _5}\left( {{x^2} - mx + m + 2} \right)\)  b) \(y = {1 \over {\sqrt {{{\log }_3}\left( {{x^2} - 2x + 3m} \right)}...
a) \(3{\log _x}4 + 2{\log _{4x}}4 + 3{\log _{16x}}4 \le 0\) b) \({\log _4}{\log _3}{{x - 1} \over {x + 1}} < {\log _{{1 \over 4}}}{\log _{{1 \over 3}}}{{x + 1} \over {x - 1}}\)Giảia) Đưa về cùng lôgarit cơ số...