Bài 9. Bất phương trình mũ và lôgarit


Bài 80.\(a)\,{2^{3 - 6x}} > 1\,;\)                                   \(b)\,{16^x} > 0,125.\)                         Giải \(a)\,{2^{3 - 6x}} >...
Bài 81. Giải bất phương trình: \(\eqalign{ & a)\,{\log _5}\left( {3x - 1} \right) < 1\,; \cr & c)\,{\log _{0,5}}\left( {{x^2} - 5x + 6} \right) \ge - 1\,; \cr} \)\(\eqalign{ & b)\,{\log _{{1 \over 3}}}\left( {5x - 1} \right) >...
Bài 82. Giải bất phương trình:\(a)\,\log _{0,5}^2x + {\log _{0,5}}x - 2 \le 0\,;\)\(b)\,{2^x} + {2^{ - x + 1}} - 3 < 0.\)                                 ...
Bài 83. Giải bất phương trình:\(\eqalign{ & a)\,{\log _{0,1}}\left( {{x^2} + x - 2} \right) > {\log _{0,1}}\left( {x + 3} \right)\,; \cr & b)\,{\log _{{1 \over 3}}}\left( {{x^2} - 6x + 5} \right) + 2{\log _3}\left( {2 - x}...