Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức


Biến đổi các biểu thức sau thành phân thứca. \({1 \over 2} + {x \over {1 - {x \over {x + 2}}}}\)b. \({{x - {1 \over {{x^2}}}} \over {x + {1 \over x} + {1 \over {{x^2}}}}}\)c. \({{1 - {{2y}...
Thực hiện các phép tính sau:a. \(\left( {{{5x + y} \over {{x^2} - 5xy}} + {{5x - y} \over {{x^2} + 5xy}}} \right).{{{x^2} - 25{y^2}} \over {{x^2} + {y^2}}}\)b. \({{4xy} \over {{y^2} - {x^2}}}:\left( {{1 \over {{x^2} + 2xy +...
Tìm điều kiện của biến để giá trị của phân thức xác định:a. \({{5{x^2} - 4x + 2} \over {20}}\)b. \({8 \over {x + 2004}}\)c. \({{4x} \over {3x - 7}}\)d. \({{{x^2}} \over {x + z}}\)Giải:a. Phân thức: \({{5{x^2} - 4x...
Phân tích mẫu thức của các phân thức sau thành nhân tử rồi tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức xác định:a. \({5 \over {2x - 3{x^2}}}\)b. \({{2x} \over {8{x^3} + 12{x^2} + 6x + 1}}\)c....
Có bạn nói rằng các phân thức \({{2x} \over {2x - 2}},{1 \over {{x^2} - 2x + 1}},{{5{x^3}} \over {\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + 1} \right)}}\)  có cùng điều kiện của biến x.Điều đó đúng hay sai? Vì...
a. Tìm một phân thức (một biến) mà giá trị của nó được xác định với mọi giá trị của biến khác các số nguyên lẻ lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10.b. Tìm một phân thức (một biến) mà...
Đố. Đố em tìm được một cặp phân thức của biến x mà khi giá trị của phân thức này bằng 0 thì giá trị của phân thức kia không xác định và ngược lại khi giá trị của phân...
Tính giá trị của các biểu thức:a. \({{3{x^2} - x} \over {9{x^2} - 6x + 1}}\)tại \(x =  - 8\)b. \({{{x^2} + 3x + 2} \over {{x^3} + 2{x^2} - x - 2}}\)tại \(x = 1000001\)Giải:a. \(9{x^2} - 6x +...
Tìm điều kiện của các biến trong mỗi phân thức sau đây. Chứng minh rằng khi giá trị của phân thức xác định thì giá trị đó không phụ thuộc vào các biến x và y (nghĩa là chứng tỏ...
Đố. Đố em tìm được giá trị của x để giá trị của phân thức \({{4{x^2} - 4{x^3} + {x^4}} \over {{x^3} - 2{x^2}}}\) bằng:a. – 2b. 2c. 0Giải:\({x^3} - 2{x^2} = {x^2}\left( {x - 2} \right) \ne 0 \Rightarrow...
Cho biểu thức \({{{x^2} + 2x} \over {2x + 10}} + {{x - 5} \over x} + {{50 - 5x} \over {2x\left( {x + 5} \right)}}\)a. Tìm điều kiện của biến x để giá trị của biểu thức được xác...
Tìm x, biết:a. \({{2x + 1} \over {{x^2} - 2x + 1}} - {{2x + 3} \over {{x^2} - 1}} = 0\)b. \({3 \over {x - 3}} - {{6x} \over {9 - {x^2}}} + {x \over {x + 3}} =...
Với giá trị nào của x thì giá trị của mỗi biểu thức sau bằng 0:a. \({x \over {{x^2} - 4}} + {3 \over {{{\left( {x + 2} \right)}^2}}}?\)b. \({1 \over {{x^2} + x + 1}} + x - 1?\)Giải:a....
Tìm giá trị nguyên của biến x để tại đó giá trị của mỗi biểu thức sau là một số nguyên:a. \({2 \over {x - 3}}\)b. \({3 \over {x + 2}}\)c. \({{3{x^3} - 4{x^2} + x - 1} \over {x...
Biết rằng Q\( = {{{x^2} - 6x + 9} \over {{x^2} - 9}} = {{{{\left( {x - 3} \right)}^2}} \over {\left( {x - 3} \right)\left( {x + 3} \right)}} = {{x - 3} \over {x + 3}}\). Hãy tính giá trị...
Với mỗi biểu thức sau, hãy tìm giá trị của x để giá trị tương ứng của biểu thức bằng 1:a. \({{1 + {x^2} + {1 \over x}} \over {2 + {1 \over x}}}\)b. \({{1 + {x^2} - {4 \over...