Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)


BÀI TẬP 1: Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.1. Trước cách mạng 1905 - 1907, Nga là nuớcA. quân chủ chuyên chế.                    ...
BÀI TẬP 1: Hãy điền chữ Đ vào ô trước câu đúng hoặc chữ S vào ô  trước câu sai. Trước Cách mạng tháng Hai, ở nước Nga tồn tại hai mâu thuẫn cơ bản, đó là giữa nông dân Nga vói...
BÀI TẬP 3: Hãy điền những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:1. Sau Cách mạng 1905 - 1907, Nga vẫn là nước....................... đứng đầu là.......................................2. Năm 1914, Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào...................................3....
BÀI TẬP 4: Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với nội dung lịch sử của nước Nga trong bảng dưới đây Thời gianNội dung lịch sử Nước Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Ni-cô-lai...
BÀI TẬP 5:  Hãy nêu những nét lớn về tình hình nước Nga năm 1917Trả lời:Tình hình nước Nga trước năm 1917:Về chính trị:- Đầu thế kỉ XX Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là...
BÀI TẬP 6: Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga diễn ra như thế nào? Tại sao gọi cuộc cách mạng nay là cách mạng tư sản kiểu mới.Trả lời:Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga:*Diễn biến, kết quả:-...
BÀI TẬP 7:  Hãy so sánh Cách mạng Pháp cuối thế kỷ XVIII (cách mạng tư sản kiểu cũ) với Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga (cách mạng tư sản kiểu mới) theo yêu cầu bảng dưới đây: Nội...
BẢI TẬP 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có phải là một tất yếu lịch sử không? Vì sao?Trả lời:- Cách mạng tháng Mười Nga là tất yếu lịch sử- Vì:        Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 là...
BÀI TẬP 8: Tại sao năm 1917, ở Nga diễn ra hai cuộc cách mạng?Trả lời:  Ở Nga năm 1917 đã xảy ra hai cuộc cách mạng, đó là cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai và cuộc cách mạng...
BÀI TẬP 10: Hăy trình bày diễn biến chính và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.Trả lời:*Diễn biến:- Tháng 4: Lê-nin đã thông qua Đảng Bôn-sê-vích bản Luận cương tháng 4 chỉ ra mục...