Bài 9: Căn bậc ba


Tính (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi):\(\root 3 \of { - 343} \); \(\root 3 \of {0,027} \); \(\root 3 \of {1,331} \); \(\root 3 \of { - 0,512} \)Gợi ý làm bài\(\root 3 \of { -...
Tìm x, biết:a) \(\root 3 \of x  =  - 1,5\)b) \(\root 3 \of {x - 5}  = 0,9\)Gợi ý làm bài\(\eqalign{ & a)\,\root 3 \of x = - 1,5 \Leftrightarrow x = {\left( { - 1,5} \right)^3} \cr & \Leftrightarrow...
Chứng minh các bất đẳng thức sau:a) \(\root 3 \of {{a^3}b}  = a\root 3 \of b \)b) \(\root 3 \of {{a \over {{b^2}}}}  = {1 \over b}\root 3 \of {ab} \) (\(b \ne 0)\))Gợi ý làm bàia) Ta có: \(\root 3...
Tìm giá trị gần đúng của căn bậc ba mỗi số sau bằng bảng lập phương và kiểm tra bằng máy tính bỏ túi (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba):a.12                          b. 25,3                         c. -37,91                            d. -0,08Gợi ý...
So sánh (không dùng bảng tính hay máy tính bỏ túi):a) \(2\root 3 \of 3 \) và \(\root 3 \of {23} \)b) 33 và \(3\root 3 \of {1333} \)Gợi ý làm bàia) Ta có:\(2\root 3 \of 3  = \root 3 \of...
Tìm tập hợp các giá trị x thỏa mãn điều kiện sau và biểu diễn tập hợp đó trên trục số:a) \(\root 3 \of x  \ge 2\);b) \(\root 3 \of x  \le  - 1,5\).Gợi ý làm bàia) Ta có:\(\eqalign{ &...
Chứng minh:\({x^3} + {y^3} + {z^3} - 3xyz = {1 \over 2}\left( {x + y + z} \right)\left[ {{{\left( {x - y} \right)}^2} + {{\left( {y - z} \right)}^2} + {{\left( {z - x} \right)}^2}} \right]\)Từ đó chứng tỏ:a) Với...
Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho ba số không âm, chứng minh:a) Trong các hình hộp chữ nhật có cùng tổng ba kích thước thì hình lập phương có thể tích lớn nhất.b) Trong các hình hộp chữ nhật...