Bài 9. Căn bậc ba


Đề bàiBài 1. Tính: \(a = \root 3 \of {125}  + \root 3 \of { - 343}  - 2\root 3 \of {64}  + {1 \over 3}\root 3 \of {216} \)Bài 2. Tìm x, biết: \(\root 3 \of {2x + 1} ...
Đề bàiBài 1. Chứng minh rằng: \(\root 3 \of {{a \over {{b^2}}}}  = {1 \over b}\root 3 \of {ab} \,\left( {b \ne 0} \right)\) Bài 2. Tìm x, biết: \(\root 3 \of {x - 5}  + 3 = 0\) Bài...
Đề bàiBài 1. Tính: \(A = \root 3 \of {24}  - {1 \over 4}\root 3 \of {192}  + \root 3 \of { - 0,064}  \)\(\,- \root 3 \of {0,216} \) Bài 2. Tìm x, biết: \(\root 3 \of {{x^3} +...
Đề bàiBài 1. Chứng minh rằng: \(\left( {\root 3 \of 9  + \root 3 \of 6  + \root 3 \of 4 } \right)\left( {\root 3 \of 3  - \root 3 \of 2 } \right) = 1\) Bài 2. Tìm x,...
Đề bàiBài 1. Rút gọn:  \(a = \root 3 \of {8x}  - 2\root 3 \of {27x}  + \sqrt {49x} ;\,x \ge 0\) Bài 2. Tìm x, biết: \(\root 3 \of {3 - x}  + 2 = 0\) Bài 3. Tìm...
Lý thuyết về căn bậc baTóm tắt kiến thức:1.Căn bậc ba của một số a là số x sao cho x3 = a Căn bậc ba của số a được kí hiệu là \(\root 3 \of a \)Như vậy \({\left( {\root...
Đề bàiTìm căn bậc ba của mỗi số saua) 27;        b) -64;        c) 0;        d) \({1 \over {125}}\)Lời giải chi tiếta) \(\root 3 \of {27}  = \root 3 \of {\left( {{3^3}} \right)}  = 3\)b) \(\root 3 \of...
Đề bàiTính \(\root 3 \of {1728}:\root 3 \of {64} \) theo hai cách.Lời giải chi tiếtCách 1: \(\root 3 \of {1728}:\root 3 \of {64}  = 12:4 = 3\)Cách 1: \(\root 3 \of {1728}:\root 3 \of {64}  = \root 3 \of {{{1728}...
Đề bàiHãy tìm\(\sqrt[3]{512};\,\,\, \sqrt[3]{-729}; \,\,\,\sqrt[3]{0,064}, \,\,\,\,\sqrt[3]{-0,216};\,\,\, \sqrt[3]{-0,008}.\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtSử dụng công thức: Với mọi \(x\), ta có:    \(\sqrt[3]{x^3}=x\).Lời giải chi tiếtTa có:+ \(\sqrt[3]{512}=\sqrt[3]{8^3}=8;\)+ \(\sqrt[3]{-729}=\sqrt[3]{(-9)^3}=-9;\)+ \(\sqrt[3]{0,064}=\sqrt[3]{0,4^3}=0,4;\)+ \(\sqrt[3]{-0,216}=\sqrt[3]{(-0,6)^3}=-0,6;\)+ \(\sqrt[3]{-0,008}=\sqrt[3]{(-0,2)^3}=-0,2.\)
Đề bàiTínha)\(\root 3 \of {27}  - \root 3 \of { - 8}  - \root 3 \of {125} \)b) \(\dfrac{\root 3 \of {135} }{\root 3 \of 5 } - \root 3 \of {54}.\root 3 \of 4 \)Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiSo sánha) \(5\) và \(\root 3 \of {123} \) ;b) \(5\root 3 \of 6 \) và \(6\root 3 \of 5 \).Phương pháp giải - Xem chi tiếtSử dụng các tính chất của căn bậc ba:         ...