Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh


1. Rẽ nhánh (cấu trúc rẽ nhánh)- Mệnh đề thiếu: Nếu.. thì...- Mệnh đề đủ: Nếu... thì.... nếu không thì...2.  Câu lệnh if - thena) Dạng thiếuif <điều kiện> then <câu lệnh>;b) Dạng đủif <điều kiện> then <câu lệnh 1>...