Bài 9: Công thức hóa học


Cho công thức hoá học của một số chất như sau.-Brom: Br2.-Nhôm clorua: AlCl3-Magie oxit: MgO.-Kim loại kẽm: Zn.-Kali nitrat: KNO3.-Natri hiđroxit: NaOH.Số đơn chất và hợp chất làA. 3 đơn chất và 3 hợp chất.B. 2 đơn chất và...
Cho công thức hoá học một số chất như sau:A. Axit sunfuhidric: H2S.B. Kali oxit: K2O.C. Liti hiđroxit: LiOH.D. Magie cacbonat: MgCO3.Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất.Trả lờia) Axit suníuhiđric do hai nguyên tố là H và...
V ề  công thúc hoá học và tính phẩn tử kh ối của các hợp chất sau:a ) Mangan đioxit, biết trong phân tử có 1Mn và 2O.b) Bari clorua, biết trong phân tử có 1Ba và 2Cl.c) Bạc nitrat,...
Khối lượng tính bằng đơn vị cacbon của năm phân tử bari sunfat 5 BaS04 làA.1160 đvC.        B. 1165 đvC.C. 1175 đvC         D. 1180 đvC.Trả lời  Phương án B
a) Tính khối lượng bằng gam của:-6,02.1023 phân tử nước H20,-6,02.1023 phân tử cacbon đioxit CO2,-6,02.1023 phân tử canxi cacbonat CaCO3.b) Nêu nhận xét về số trị của các giá trị khối lượng tính được này và số trị phân...
Hợp chất A tạo bởi hai nguyên tố là nitơ và oxi. Người ta xác định đượcrằng, tỉ lê khối lương giữa hai nguyên tố trong A bằng: Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của A.(jHướng dẫn:...