Bài 9. Công thức hóa học


Đề bàiChép vào vở bài tập những câu hỏi sau đây với đầy đủ những từ thích hợp:Đơn chất tạo nên từ một.............nên công thức hóa học chỉ gồm một...... còn.... tạo nên từ hai, ba.... nên công thức hóa...
Đề bàiCho công thức hóa học của các chất sau:a) Khí clo Cl2                              b) Khí metan CH4c) Kẽm clorua ZnCl2                  d) Axit sunfuric H2SO4Hãy nêu những gì biết...
Đề bàiViết công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất sau:a) Canxi oxit (vôi sống), biết trong phân tử có 1 Ca và 1 O.b) Amoniac, biết trong phân tử có 1 N và 3...
Đề bàia) Các cách viết sau chỉ những ý gì: 5Cu, 2NaCl, 3CaCO3.b) Dùng những chữ số và công thức hóa học để diễn đạt những ý sau: Ba phân tử oxi, sáu phân tử canxi oxit, năm phân tử...
Đề bàiHãy quan sát mô hình tượng trưng mẫu chất hình 1.34 và hoàn thành bảng sau:  Đơn chất Số nguyên tố Số nguyên tử cấu tạo nên hạt hợp thành Công thức hóa học Nhận xét Kim loạiĐồng    Natri     Phi kimCacbon   Khí hiđro   Khí ozon (O3)   Lời giải chi tiết...
Đề bàiHãy quan sát mô hình tượng trưng mẫu chất hình 1.35 và hoàn thành bảng sau:  Hợp chất Số nguyên tốSố nguyên tửcủa mỗi  nguyên tốCông thứchóa học Nhận xétMuối ăn    Khí cacbon đioxit   Nước    Lời giải chi tiết  Hợp chất Số nguyên tốSố nguyên tửcủa...
Đề bàiHoàn thành bảng sau và hãy cho biết công thức hóa học cho ta biết được điều gì.Tên gọiCông thức hóa học của chấtThành phần phân tử của chấtPhân tử khốiKhí hiđroH2  Lưu huỳnh trioxitSO3  Canxi cacbonatCaCO3  Natri sunfatNa2SO4   Lời giải chi tiết...