Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn


Vẽ hình quả trứng (h. 9) với AB = 3cm. Nêu cách vẽ. Tính chu vi của hình quả trứng đó.Giải- Vẽ đoạn thẳng AB = 3 cm- Vẽ đường tròn tâm A bán kính 3 cm- Vẽ đường tròn...
Tính độ dài cung 36045’ của một đường tròn có bán kính là R.GiảiĐổi \({36^0}45' = {{{{147}^0}} \over 4}\)\(l = {{\pi R.n} \over {180}}\) \( \Rightarrow l = {{\pi R.{{{{147}^0}} \over 4}} \over {180}} = {{49} \over {240}}\pi R\)
Cho tam giác cân ABC có \(\widehat B = {120^0}\), AC = 6cm. Tính độ dài đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.Giải∆ABC cân có \(\widehat B\) = 1200 nên ∆ABC cân tại B\( \Rightarrow \widehat A = \widehat C...
Trong dân gian Việt Nam có lưu truyền quy tắc sau đây để tìm đường kính sau đây để tìm đường kính khi biết độ dài đường tròn: “Quân bát, phát tam, tồn ngũ, quân nhị”, tức là chia đường...
Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo gần tròn. Giả thiết quỹ đạo này tròn và có bán kính khoảng 150 triệu kilomet. Cứ hết một năm thì Trái Đất quay được một vòng quanh Mặt...
Câu 9.1 trang 111 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2Tính chu vi của hình bên biết OA = OB = R > 0 (h.bs.5).GiảiHình đó gồm một nửa đường tròn bán kính 3R và 3 nửa đường tròn...
Cho hai đường tròn có bán kính lần lượt là R = 1km và r = 1m. Nếu độ dài của mỗi đường tròn ấy đều tăng thêm 1m thì bán kính của mỗi đường tròn tăng thêm bao nhiêu?...
Tính độ dài đường tròn ngoại tiếp:a) Một lục giác đều có cạnh là 4cm;b) Một hình vuông có cạnh là 4cm;c) Một tam giác đều có cạnh là 6cm.Giảia) Cạnh lục giác đều nội tiếp trong đường tròn (O;...
Xích đạo là một đường tròn lớn của Trái Đất có độ dài khoảng 40 000km.Hãy tính bán kính của Trái Đất.GiảiGọi bán kính trái đất là RTa có: 2πR = 40 000 (km)  R = \({{40000} \over {2\pi }}...
Mát – xcơ – va có vĩ độ là 560 Bắc. Tìm độ dài cung kinh tuyến từ Mát – xcơ – va đến Xích Đạo, biết rằng mỗi kinh tuyến là một nửa đường tròn lớn của Trái Đất,...
Hãy so sánh độ dài ba đường cong a, b, c trong hình 6.GiảiĐường cong a là nửa đường tròn đường kính 12 cmĐường cong a có độ dài \({l_1} = {1 \over 2}\pi.12 = 6\pi \) (cm)Đường cong b...
Các tam giác trong hai hính quả tim dưới đây (h.7 và h.8) đều là tam giác đều.Biết AB = CD = 8cm. Tính chu vi của mỗi hình quả tim.GiảiHình a có 2 nửa đường tròn đường kính 4...