Bài 9: Khái quát về nhóm Nitơ


Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố asen, antimon và bitmut ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích.GiảiCấu hình electron của \[{\rm{As}}(Z = 33):\left[ {{\rm{Ar}}} \right]3{d^{10}}4{s^2}4{p^3}\]Cấu hình electron của \[Sb(Z = 51):\left[ {{\rm{Kr}}} \right]4{d^{10}}5{s^2}5{p^3}\]Cấu...
Dựa vào độ âm điện của các nguyên tố, hãy giải thích:a) Tại sao từ nitơ đến bitmut tính phi kim của các nguyên tố giảm dần?b) Tại sao tính phi kim của nitơ yếu hơn so với ôxi và...
Nêu một số hợp chất trong đó nitơ và photpho có số oxi hóa -3, +3, +5Giải -3+3+5 \(N{H_3}\)\({N_2}{O_3}\)\({N_2}{O_5}\) \(P{H_3}\)\({P_2}{O_3}\)\({P_2}{O_5}\)  BaitapSachgiaokhoa.com
Tại sao trong các hợp chất nitơ chỉ có hóa trị tối đa là 4, trong khi đối với các nguyên tố còn lại hóa trị tối đa của chúng là 5?GiảiNguyên tử  nitơ không có obitan d trống, nên...
Lập các phương trình hóa học sau và cho biết  thể hiện tính chất gì?a) \[As + HN{O_3} \to {H_3}{\rm{As}}{{\rm{O}}_4} + N{O_2} + {H_2}O\]b) \[Bi + HN{O_3} \to Bi{(N{{\rm{O}}_3})_3} + NO + {H_2}O\]c) \[S{b_2}{O_3} + HCl \to SbC{l_3} + {H_2}O\]d)...