Bài 9: Làm việc với dãy số


Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình.dụng biến mảng trong chương trìnhLời giải: Lợi ích chính của việc sử dụng biến mảng là rút gọn việc viết chương trình, có thể sử dụng câu...
Phát biểu: "Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ dưới một tên duy nhất. "Phát biểu đó đúng hay sai?Lời giải: Đúng. vì thực chất của mảng là nhóm...
Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không?var N: integer;A: array[1..N] of real;Lời giải:Không. Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của chỉ số mảng phải được xác định trong phần khai báo...
Viết chương trình sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của 1 dãy số.Độ dài của dãy cũng được nhập từ bàn phímLời giải: uses crt;var n,i:integer;a:array[1..100] of integer;beginclrscr;write('nhap so phan tu cua day:');readln(n);for i:=1 to...
Viết chương trình sử dụng biến mảng để giải quyết bài toán nêu ở ví dụ 1.Lời giải: uses crt;var x:array[1..100] of real;n,i:byte;dlc,xtb:real;BEGINclrscr;write('Nhap so ho gia dinh= ');readln(n);xtb:=0;for i:=1 to n dobeginwrite('Muc thu nhap cua ho gia dinh thu ',i,'= ');readln(x[i]);xtb:=xtb+x[i];end;xtb:=xtb/n;writeln('-------------------------------------------------------');writeln('=> Thu nhap trung binh cua cac ho: ');writeln(xtb:16:2);writeln('-------------------------------------------------------');
Độ lệch chuẩn là một khái niệm rất quan trọng trong đánh giá dữ liệu thống kê. Giả sử ta có bộ dữ liệu thống kê gồm n phần tử có giá trị tương ứng là x1, x2, …, xn....
Các khai báo biến mảng sau đây trong Pascal đúng hay sai: a) var X: Array[10,13] Of Integer; b) var X: Array[5..10.5] Of Real; c) var X: Array[3.4..4.8] Of Integer; d) var X: Array[10..1] Of Integer; e) var X: Array[4..10] Of...