Bài 9. Luyện tập cấu trúc và tính chất của một số cacbohiđrat …


Đốt cháy một chất hữu cơ có 6 nguyên tử \(C\) trong phân tử thu được \(C{O_2}\) và \({H_2}O\) theo tỉ lệ mol 1:1. Hợp chất đó có thể là hợp chất nào trong các  hợp chất dưới đây. Biết rằng số...
Ghi Đ ( đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông ở mỗi nội dung sau:A. Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng vị giácB. Dung dịch mantozơ có tính khử và đã thủy phân thành glucozơ      ...
Hãy viết công thức phân tử và công thức cấu tạo thu gọn( ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng) của glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ, tinh bột và xenlulozơ (nếu có).Giải 
Phần lớn glucozơ được cây xanh tổng hợp ra trong quá trình quang hợp là để tạo ra xenlulozơ. Biết rằng một cây bạch đàn 5 tuổi có khối lượng gỗ trung bình là \(100\) kg chứa \(50\%\) xenlulozơ.a,Tính xem...
Tính khối lượng ancol etylic thu được từ:a,Một tấn ngô chứa \(65\%\) tinh bột, hiệu suất quá trình đạt \(80\%\).b,Một tấn mùn cưa chứa \(50\%\) xenlulozơ, hiệu suất cả quá trình đạt \(70\%\).Giảia, Khối lượng tinh bột có trong ngô:sơ...