Bài 9. Nhà nước xã hội chủ nghĩa


Em hãy nêu những ví dụ thể hiện Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.Gợi ý làm bài:-         Người dân được hưởng quyền bình đẳng, quyền tự do ngôn luận, quyền...
Hãy nêu những việc làm của chính quyền địa phương nhằm phát huy quyền dân chủ của nhân dân mà em biết.Gợi ý làm bài:-         Thực hiện bầu cử quốc hội và chính quyền địa phương các cấp, tính dân...
Là một học sinh, em phải làm gì để góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh ở địa phương mình?Gơi ý làm bài:-         Tham gia tích cực các hoạt động tập thể ở địa phương như vệ sinh đường...
Trong lịch sử xã hội loài người, nhà nước xuất hiện từ khi nào? Tại sao khi đó nhà nước xuất hiện?Gợi ý làm bài:- Trong lịch sử xã hội loài người, nhà nước ra đời khi xuất hiện chế...
Giải thích tại sao nhà nước mang bản chất giai cấp của giai cấp thống trị? Cho ví dụ minh họa?Gợi ý làm bài:- Nhà nước mang bản chất giai cấp của giai cấp thống trị vì:+ Nhà nước là...
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì? Tại sao nói nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc?Gợi ý làm bài:- Nhà...
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có những chức năng cơ bản nào? Chức năng nào là cơ bản nhất? Tại sao?Gợi ý làm bài:- Các chức năng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã...
Vai trò của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị ở nước ta như thế nào?Gợi ý làm bài:-         Hệ thống chính trị là tập hợp các thiết chế chính trị, bao...
Mỗi công dân cần phải làm gì để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta?Gợi ý làm bài:-         Gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện tốt...