Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiề…


A. Kiến thức cơ bản:1. Phương pháp: Ta tìm hướng giải bằng cách đọc kỹ đề bài và rút ra nhận xét để vận dụng các phương pháp đã biết: đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm nhiều...
Đề bàiPhân tích đa thức 2x3y – 2xy3 – 4xy2 – 2xy thành nhân tử. Lời giải chi tiết2x3y – 2xy3 – 4xy2 – 2xy= 2xy(x2 - y2 - 2y - 1)= 2xy[x2 - (y2 + 2y + 1)]= 2xy[x2 - (y + 1)2 ]= 2xy(x + y + 1)(x -...
Đề bàiPhân tích các đa thức sau thành nhân tử:a) \({x^3}-{\rm{ }}2{x^2} + {\rm{ }}x\);                           b) \(2{x^2} + {\rm{ }}4x{\rm{ }} + {\rm{ }}2{\rm{ }}-{\rm{ }}2{y^2}\);c) \(2xy{\rm{ }}-{\rm{ }}{x^2}-{\rm{ }}{y^2} + {\rm{ }}16\).Phương pháp giải - Xem chi tiết- Áp dụng...
Đề bàiChứng minh rằng \((5n + 2)^2– 4\) chia hết cho \(5\) với mọi số nguyên \(n\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng tính chất chia hết của một số cho 1 tổng.Lời giải chi tiếtTa có: \({(5n +...
Đề bàiPhân tích các đa thức sau thành nhân tử:a) \(x^2– 3x + 2\);(Gợi ý: Ta không áp dụng ngay các phương pháp đã học để phân tích nhưng nếu tách hạng tử \(-3x = - x – 2x\) thì...
Đề bàiPhân tích các đa thức sau thành nhân tử:a) \({x^3} + {\rm{ }}2{x^2}y{\rm{ }} + {\rm{ }}x{y^2}-{\rm{ }}9x\);                    b) \(2x{\rm{ }}-{\rm{ }}2y{\rm{ }}-{\rm{ }}{x^2} + {\rm{ }}2xy{\rm{ }}-{\rm{ }}{y^2}\);c) \({x^4}-{\rm{ }}2{x^2}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng các phương...
Đề bàiTìm \(x\), biết:a)  \({x^3} - {1 \over 4}x = 0\);                     b) \({(2x - 1)^2} - {(x + 3)^2} = 0\);c) \({x^2}(x - 3) + 12 - 4x = 0\).Phương pháp giải - Xem chi tiết- Phân tích vế trái thành...
Đề bàiTính nhanh giá trị của đa thức:a) \(x^2+ \frac{1}{2}x+ \frac{1}{16}\) tại \(x = 49,75\);            b) \(x^2– y^2– 2y – 1\) tại \(x = 93\) và \(y = 6\).Phương pháp giải - Xem chi tiết- Phân tích các đa thức đó thành...
Đề bàiPhân tích các đa thức sau thành nhân tử:a) x2 – 4x + 3;                     b) x2 + 5x + 4;c) x2 – x – 6;                        d) x4 + 4(Gợi ý câu d): Thêm và bớt 4x2 vào đa thức đã cho.Phương pháp giải -...
Đề bàiChứng minh rằng n3 – n chia hết cho 6 với mọi số nguyên n.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Phân tích đa thức đã cho thành nhân tử, sau đó áp dụng tính chất: Một số chia hết...
Đề bàiBài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:a) \(2{a^3} - 2a{b^2}\)b) \({a^5} + {a^3} - {a^2} - 1\)c) \(5{x^2} + 3{\left( {x + y} \right)^2} - 5{y^2}.\)Bài 2. Tìm x, biết: \({x^2} + 5x + 6...
Đề bàiBài 1. Phân tích các đa thức thành nhân tử:a) \(27{a^2}{b^2} - 18ab + 3\)b) \(4 - {x^2} - 2xy - {y^2}\)c) \({x^2} + 2xy + {y^2} - xz - yz.\)Bài 2. Tìm x, biết: \({x^3} - {x^2} =...
Đề bàiBài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:a) \({a^3} + {a^2}b - {a^2}c - abc\)b) \({a^4} + {a^3} - {a^2} - a\)c) \({b^4} - 4{b^3} - b + 4.\ )Bài 2. Tìm x, biết: \(2\left( {x...
Đề bàiBài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:a) \({x^3} + 2{x^2}y + x{y^2} - 4x\)b) \(8{a^3} + 4{a^2}b - 2a{b^2} - {b^3}\)c) \({a^3} - {b^3} + 2b - 2a.\)Bài 2. Tìm x, biết: \({x^2} +  4x...
Đề bàiPhân tích các đa thức sau thành nhân tử:a) \({\left( {a + b} \right)^2} - {m^2} + a + b - m\)b) \({x^3} - 6{x^2} + 12x - 8\)c) \({x^2} - 7xy + 10{y^2}\)d) \({x^4} + 2{x^3} - 4x...