Bài 9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước


Tại sao nói, thông qua các quy định về quyền tự do kinh doanh của công dân và các quy định về thuế, pháp luật tác động đến sự phát triển bền vững của đất nước? GỢI Ý LÀM BÀI-  Pháp...
Theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở...
Em hiểu thế nào về quyền tự do kinh doanh của công dân? GỢI Ý LÀM BÀI-  Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là mọi công dân khi có đủ điều kiện do pháp luật quy định...
Tại sao để phát triển bền vững đất nước, cần phải quan tâm xây dựng pháp luật về lĩnh vực văn hóa, xã hội? GỢI Ý LÀM BÀICần phải quan tâm xây dựng pháp luật về lĩnh vực văn hóa, xã...
Em có suy nghĩ gì về mối liên hệ giữa pháp luật về kinh tế, văn hóa, xã hội với sự phát triển bền vững của đất nước? GỢI Ý LÀM BÀIMối liên hệ giữa pháp luật và kinh tế, văn...
Tại sao pháp luật nước ta quy định nghĩa vụ công dân là xây dựng quy mô gia đình ít con? Quy định này có ý nghĩa gì đối với yêu cầu phát triển bền vững của đất nước? GỢI Ý...
Theo em, việc khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên của con người có liên quan gì đến hiện tượng thiên nhiên bất thường trong những năm gần đây ở Việt Nam? GỢI Ý LÀM BÀI-  Môi trường của chúng...
Tại sao để phát triển bền vững đất nước, Nhà nước phải quan tâm xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường? GỢI Ý LÀM BÀIĐể phát triển bền vững đất nước, Nhà nước phải quan tâm...
Hãy phân tích vai trò của pháp luật đối với việc bảo đảm quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. GỢI Ý LÀM BÀI-  Để tăng cường quốc phòng, bảo vệ an ninh...
Điều 41 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”. Em hiểu thế nào về quy định này? GỢI Ý LÀM BÀIBảo vệ Tổ quốc Việt Nam...
Điều 10 Luật Xuất bản quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản gồm:...tuyên truyền phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các...
Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là:a. Mọi công dân đều có quyền thực hiện hoạt động kinh doanh.b. Mọi công dân được hoạt động kinh doanh khi có...
Chọn một câu trả lời đúng trong các câu sau:Luật Nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là:a. Từ 18 tuổi đến 27 tuổi.b. Từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi.c. Từ 17 tuổi đến...
Hãy sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật sau đây theo các lĩnh vực khác nhau:GỢI Ý LÀM BÀI