BÀI 9. SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC . ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN


2.29. Dãy nguyên tố nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần của bán kính nguyên tử?A. Be, F, O, C, Mg.                                  B....
Xét các nguyên tố thuộc các nhóm A.a) Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì số electron hoá trị biến thiên thế nào?Hãy viết cấu hình electron...
Xét các nguyên tố thuộc các nhóm A.a) Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì bán kính nguyên tử biến thiên thế nào? Giải thíchb) Trong cùng...
Xét các nguyên tố thuộc các nhóm A.Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải, độ âm điện của các nguyên tử biến thiên thế nào (không xét các khí hiếm)? Giải thích.Trong cùng một nhóm, khi...
Theo quy luật biến thiên độ âm điện trong bảng tuần hoàn, nguyên tử của nguyên tố nào có độ âm điện lớn nhất (không xét các khí hiếm)? Tại sao?Lời giải:Khi không xét các khí hiếm, độ âm điện...
 Hãy sắp xếp các nguyên tô sau đây theo thứ tự tăng dần của bán kính nguyên tử: Cl, Al, Na, P, F.Lời giải:Trong cùng một chu kì, bán kính nguyên tử giảm khi đi từ trái sang phải. Vì...
Hãy sắp xếp các nguyên tố sau đây theo thứ tự tăng dần độ âm điện của nguyên tử: Cl, Al, Na, P, F.Lời giải:Trong cùng một chu kì, độ âm điện tăng dần từ trái sang phải, vì vậy...
a) Hãy cho biết quan hệ giữa tính kim loại và tính phi kim của một nguyên tố.b) Hãy cho biết sự biến thiên tính kim loại và tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các...
a) Hãy cho biết quan hệ giữa tính phi kim và độ âm điện của một nguyên tố.b) Hãy cho biết quan hệ giữa sự biến đổi độ âm điện và sự biến đổi tính phi kim của các nguyên...
Hãy viết công thức oxit cao nhất của các nguyên tố thuộc chu kì 2 và các nguyên tố thuộc chu kì 3.Lời giải:Chu kì 2: \(Li_2O, BeO, B_2O_3, CO_2, N_2O_5, F_2O\).Chu kì 3: \(Na_2O, MgO, A1_2O_3, SiO_2, P_2O_5, SO_3,...
Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải, tính bazơ của các oxit và hiđroxit của các nguyên tố biến thiên như thế nào?Lời giải:Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải, tính bazơ...
Cho dãy các nguyên tố: \({}_3Li,{}_8O;{}_9F;{}_{11}Na.\). Hãy sắp xếp các nguyên tố theo thứ tự bán kính nguyên tử của chúng tăng dần.Lời giải:\({}_3Li,{}_{11}O,{}_9F\) thuộc cùng một chu kì → bán kính nguyên tử: \({}_3Li > {}_{11}O > {}_9F\)\({}_3Li,{}_{11}Na\) thuộc...
Dãy các nguyên tố N, P, F, O. Hãy sắp xếp chúng theo chiều giảm dần tính phi kim.Lời giải:Tính phi kim: N(Z = 7) > P(Z = 15), vì trong nhóm tính phi kim giảm khi Z tăng.Tính phi...