Bài 9. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn


Một cuộn dây điện trở có trị số là 10Ω được quấn bằng dây Nikêlin có tiết diện là 0,1mm2 và có điện trở suất là 0,4.10-6Ωm.a. Tính chiều dài của dây Nikêlin dùng để quấn cuộn dây điện trở này.b....
Người ta dùng dây Nicrom có điện trở suất là 1,1.10-6Ωm để làm dây nung cho một bếp điện. Điện trở của dây nung này ở nhiệt độ bình thường là 4,5Ω và có chiều dài tổng cộng là 0,8m....
Ở các nhà cao tầng người ta thường lắp cột thu lôi để chống sét. Dây nối đầu cột thu lôi xuống đất là dây sắt, có điện trở suất là 12,0.10-8Ωm. Tính điện trở của một dây dẫn bằng...
Ghép mỗi đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh và có nội dung đúng.a. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạchb. Điện trở của dây dẫnc....
Trong các kim loại đồng, nhôm, sắt và bạc, kim loại nào dẫn điện tốt nhất? A. Sắt                            B. Nhôm              C. Bạc                           D....
Trong số các kim loại là đồng, sắt, nhôm và vonfram, kim loại nào dẫn điện kém nhất?A. Vonfram                   B. Sắt                            C. Nhôm                       D. ĐồngTrả lời:Chọn B. Sắt
Có ba dây dẫn với chiều dài và tiết diện như nhau. Dây thứ nhất bằng bạc có điện trở R1, dây thứ hai bằng đồng có điện trở R2 và dây thứ ba bằng nhôm có điện trở R3. Khi...
Một sợi dây đồng dài 100m có tiết diện là 2mm2. Tính điện trở của sợi dây đồng này, biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8Ω.m.Trả lời:Ta có:  \(R = \rho {l \over S} = 1,{7.10^{ - 8}}.{{100} \over...
Một cuộn dây dẫn bằng đồng với khối lượng của dây dẫn là 0,5kg và dây dẫn có tiết diện 1mm2.a. Tính chiều dài dây dẫn, biết khối lượng riêng của đồng là 8900kg/m3.b. Tính điện trở của cuộn dây...
Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào vật liệu làm dây dẫn, cần xác định và so sánh điện trở của các dây dẫn có những đặc điểm nào dưới đây?A. Các dây dẫn có...
 Biết điện trở suất của nhôm là 2,8.10-8Ωm, của vônfram là 5,5.10-8Ωm, của sắt là 12,0.10-8Ωm. Sự so sánh nào dưới đây là đúng?A. Sắt dẫn điện tốt hơn vonfram và vonfram dẫn điện tốt hơn nhôm.B. Vonfram dẫn điện...
Dây dẫn bằng đồng được sử dụng rất phổ biến. Điều này không phải vì lí do nào dưới đây?A. Dây bằng đồng chịu được lực kéo căng tốt hơn dây bằng nhôm.B. Đồng là kim loại có trọng lượng...
Hệ thức nào dưới đây biểu thị mối liên hệ giữa điện trở R của dây dẫn với chiều dài l, tiết diện S của dây dẫn và với điện trở suất ρ của vật liệu làm dây dẫn. A. \(R...