Bài 9: Tam giác


Cho 4 điểm A, B, C, D trong đó 3 điểm A, B, C thẳng hàng.a) Vẽ tất cả các tam giác có đỉnh là 3 trong 4 điểm A, B, C, D;b) Với các tam giác có được, hãy...
Cho 4 điểm A, B, C, D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Tính số tam giác có ba đỉnh là 3 trong 4 điểm trên. Viết tên các tam giác đó.GiảiTrên hình vẽ ta có các...
Tính số tam giác có được trong hình 22. Viết tên các tam giác đó.GiảiTrong hình vẽ ta có các tam giác: \(\eqalign{ & \Delta ABC,\Delta A{\rm{D}}C,\Delta BA{\rm{D}},\Delta BC{\rm{D}} \cr & \Delta E{\rm{A}}B,\Delta EBC,\Delta EC{\rm{D}},\Delta E{\rm{AD}} \cr} \)
Câu 9.1 trang 96 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2Vẽ hình để thấy được mỗi câu sau đây là saia) Hình gồm 3 đoạn thẳng được gọi là tam giácb) Hình gồm 3 đoạn thẳng đôi một...
Vẽ \(\Delta ABC\). Lấy M là điểm trong của \(\Delta ABC\). Vẽ các tia AM, BM, CM cắt các cạnh của \(\Delta ABC\) tương ứng tại các điểm N, P, Q. Vẽ \(\Delta NPQ\). Hỏi điểm M có nằm trong...
a) Vẽ \(\Delta E{\rm{D}}F\) biết ED = 5cm, EF = 4cm; DF = 4cmb) Vẽ \(\Delta PMU\) biết PM = 4cm; MU = 4cm; PU = 4cmc) Vẽ \(\Delta {\rm{AR}}T\) biết AR = 5cm; RT = 4cm; AT = 3cm;d) Mỗi tam giác...