Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính


Thực hiện phép tính:a) \({3.5^2} - 16:{2^2}\)                         b) \({2^3}.17 - {2^3}.14\)  c) 15.141 + 59.15                         d) 17.85 +...
Tìm số tự nhiên x, biết:a) \(70 - 5.(x-3) = 45\)                 b) \(10 + 2.x = {4^5}:{4^3}\)Giảia) \(70 - 5.(x-3) = 45  \)    \(5.(x-3) = 70 - 45\)    \( 5.(x-3) =...
a) Không làm đủ phép chia, hãy điền vào bảng sau:Số bị chiaSố chiaChữ số đầu tiên của thươngSố chữ số của thương947692  43 70038  b) Trong các kết quả của phép tính sau có một kết quả đúng. Hãy dựa vào...
Thực hiện phép tính:a) \({3^6}:{3^2} + {2^3}{.2^2}\)                 b) \((39.42 – 37.42): 42   \)       Giảia) \({3^6}:{3^2} + {2^3}{.2^2} = {3^{6 - 2}} + {2^{3 + 2}}\)\(= {3^4} + {2^5} = 81 +...
Tìm,số tự nhiên x, biết:a)  \({\rm{}}2.x{\rm{ }}-{\rm{ }}138{\rm{ }} = {2^3}{.3^2}\)               b) 231 – ( x – 6 ) = 1339:13Giảia)  \({\rm{ }}2.x{\rm{ }}-{\rm{ }}138{\rm{ }} = {2^3}{.3^2}\) \( \Rightarrow \) 2x – 138 = 8. 9...
Xét xem các biểu thức sau có bằng nhau hay không?a) 1 + 5 + 6 và 2 + 3 + 7        b) \({1^2} + {5^2} + {6^2}\) và \({2^2} + {3^2} + {7^2}\) c) 1 + 6 +...
Xét xem các biểu thức sau có bằng nhau hay không?a) \({10^2} + {11^2} + {12^2}\) và \({13^2} + {14^2}\)       b) \({\left( {30 + 25} \right)^2}\) và 3025b) 37. (3 + 7) và \({3^3} + {7^3}\)         ...
Để đếm số hạng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp của dãy cách nhau cùng một số đơn vị, ta có thể dùng công thức:Số số hạng = ( số cuối – số đầu ) : (Khoảng...
Để tính tổng các số hàng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp của dãy cách nhau cùng một số đơn vị, ta có thể dùng công thức:Tổng = ( số đầu + số cuối ). (số...
Ta đã biết: Trong hệ ghi số thập phân, cứ mười đơn vị ở một hàng thì làm thành một đơn vị ở hàng trên liền trước. Mỗi chữ số trọng hệ thập phân nhận một trong mười giá trị:...
Giá trị của biểu thức 5.23 bằng:(A) 1000 ;              (B) 30 ;                  (C) 40 ;                (D) 115.Hãy chọn phương án đúng.GiảiChọn (C) 40.
Tìm số tự nhiên x, biết:a) 4x3 + 15 = 47                                  b) 4.2x - 3 = 125Giảia) 4x3 = 47 - 15 = 32x3...
Dùng năm chữ số 5, dấu các phép tính và dấu ngoặc (nếu cần), hãy viết một biểu thức có giá trị bằng 6.GiảiChẳng hạn: 5 + 55: 55 = 6; (55 + 5): (5 + 5) = 6.