Bài 9. Thứ tự thực hiện các phép tính


Đề bài Cộng đồng các dân tộc Việt Nam có bao nhiêu dân tộc?Tính giá trị của biểu thức 34 – 33, em sẽ tìm được câu trả lời.Phương pháp giải - Xem chi tiếtáp dụng công thức: \({a^n} = \underbrace {a.a...a}_{n\,\,thua\,\,so\,\,a}\,\,\left(...
Đề bàiBài 1. Tính: \({3^2}.7 - ({1^{10}} + 24{\rm{ }}):{5^2}\)Bài 2. Tìm \(x ∈\mathbb N\), biết:a) \((17x – 25 ): 8 + 65 =9^2\) ;b) \(2010^5(x – 60 ) =2010^6\).Lời giải chi tiếtBài 1.  \(3^7.7–(1.10 + 24 ):5^2=9.7 – 25:25\)\(\, =...
Đề bàiBài 1. Tính a ) 22.23  + 56: 53 ;b) 15.{ 32: [6 – 5 + 5. (9: 3 ) ]}.Bài 2. Tìm x ∈ N biết:a) 720: [41 – (2x -5 )] = 23.5 ;b) 80 – (4.52...
Đề bàiBài 1. Tính: 25. {32: [12 – 4 + 4.(16: 23)]}Bài 2. Tìm x ∈ N, biếta) 5.(12 – x) – 20 = 30b) (50 – 6x). 18 = 23. 32. 5Lời giải chi tiếtBài 1. 25. {32: [12...
Đề bàiBài 1. Tính: 53 + (34 + 4).2 + (27 – 3): 4Bài 2. Tìm x ∈ N, biếta) 49 – 3(x + 6) = 13b) 5x + 3(10 – x) + x = 45c) {x – [52 – (92...
Đề bàiBài 1. Tính tổng:  S = 3 + 6 +....+ 2016Bài 2. Tìm chữ số tận cùng của 79 + 3Bài 3. Tìm x ∈ N, biết: 231 – (x – 6) = 1339: 13Lời giải chi tiếtBài 1.Ta...
Đề bàiBài 1. Tìm số tự nhiên x, biết1 + 2 + 3 +....+ x = 500500Bài 2. Chứng tỏ rằng: 7n+4 – 7n chia hết cho 30, x ∈ NLời giải chi tiếtBài 1. Ta có:1 + 2 +...
Đề bàiBài 1. Chứng tỏ: 3n+2 + 3n chia hết cho 10, n ∈ NBài 2. Tìm số tự nhiên x, biết(x + 1) + (x + 2) +.....+ (x + 100) = 7450Lời giải chi tiếtBài 1. Ta có:3n+2...
A. Tóm tắt kiến thức:1. Các số được nối với nhau bởi dấu cá phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa) làm thành một biểu thức.Một số cũng được coi là một biểu thức.Chú ý: Trong một...
Đề bàiTính:a) 62 : 4. 3 + 2. 52;b) 2(5. 42 – 18). Lời giải chi tiếtTa có:a) 62 : 4. 3 + 2. 52 = 36: 4. 3 + 2. 25= 9. 3 + 2. 25= 27 + 50= 77b) 2(5. 42 – 18) =...
Đề bàiThực hiện phép tính:a) 5. 42 – 18: 32;b) 33 . 18 – 33 . 12;c) 39. 213 + 87. 39;d) 80 – [130 – (12 – 4)2].Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng công thức \({a^n} = \underbrace {a.a...a}_{n\,\,thua\,\,so\,\,a}\,\,\left( {n...
Đề bàiTìm số tự nhiên x, biết:a) 541 + (218 - x) = 735;                                      b) 5(x + 35) = 515;c) 96 - 3(x + 1) = 42;                                           d) 12x - 33 = 32 . 33.Phương pháp giải - Xem chi tiếtTa áp dụng...
Đề bài Điền số thích hợp vào ô vuông:Lời giải chi tiếta) Gọi số phải điền vào ô vuông đầu tiên là x thì số phải điền vào ô vuông thứ hai là x + 3.Theo đầu bài 4(x + 3)...
Đề bàiĐố: Trang đố Nga dùng bốn chữ số 2 cùng với dấu ngoặc (nếu cần) viết dãy tính có kết quả lần lượt bằng 0, 1, 2, 3, 4.Em hãy giúp Nga làm điều đó.Lời giải chi tiết+) Kết...
Đề bài Thực hiện phép tính:a) \(27. 75 + 25. 27 - 150\);b) \(12: \{390: [500 - (125 + 35. 7)]\}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐối với phép tính chỉ chứa phép cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép...
Đề bàiTính giá trị biểu thức:12 000 - (1500. 2 + 1800. 3 + 1800. 2: 3).Phương pháp giải - Xem chi tiếtTa thực hiện phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.Trong ngoặc thì ta thực hiện phép tính...
Đề bài Điền vào chỗ trống của bài toán sau sao cho để giải bài toán đó,ta phải tính giá trị của biểu thức nêu trong bài 78.An mua hai bút bi giá... đồng một chiếc, mua ba quyển vở giá......
Đề bàiĐiền vào ô vuông các dấu thích hợp (=, <, >): Lời giải chi tiết12  1                                    22 1 + 3             ...
Đề bàiSử dụng máy tính bỏ túi:Dùng máy tính bỏ túi để tính:(274 + 318). 6;            34. 29 + 14. 35;               49. 62 - 32. 51.Lời giải chi tiết(274...