Bài 9: Tính chất hóa học của muối


Thuốc thử dùng để phân biệt hai dung dịch natri sunfat và natri sunfit là A.  dung dịch bari clorua.B.  dung dịch axit clohiđric. C. dung dịch chì nitrat.D. dung dịch natri hiđroxit.Trả lời              ...
a) Hãy cho biết những phản ứng hoá học nào trong bảng có thể dùng để điều chế các muối sau (Bằng cách ghi dấu x (có) và dấu o (không) vào những ô tương ứng):Natri clorua.Đồng clorua.Viết các phương...
Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được hai muối trong mỗi cặp chất sau được không?a)  Dung dịch Na2S04 và dung dịch Fe2(S04)3.b)  Dung dịch Na2S04 và dung dịch CuSO4.c)  Dung dịch Na2S04 và dung...
Có thể dùng những phản ứng hoá học nào để chứng minh rằng thành phần của muối đồng(II) sunfat có nguyên tố đồng và gốc sunfat?Trả lời                 Chọn những thuốc thử để nhận...
Có những muối sau: CaCO3, CuSO4, MgCl2.Hãy cho biết muối nào có thể điều chế bằng phương pháp sau:a)  Axit tác dụng với bazơ.b) Axit tác dụng với kim loại.c)  Muối tác dụng với muối.d)  Oxit bazơ tác dụng với...
Trên bàn thí nghiệm có những chất rắn màu trắng là:Na2S03, K2C03, CaC03, NaHCO3, Na2CO3, CaS04.Bạn em đã lấy một trong những chất trên bàn để làm thí nghiệm và có kết quả như sau:Thí nghiệm 1Cho tác dụng với...
Biết 5 gam hỗn hợp hai muối là CaC03 và CaS04 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl, sinh ra được 448 ml khí (đktc).a)  Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.b)  Tính thành...
Cho m gam hỗn hợp gồm CaC03 và CaS03 tác dụng với dung dịch HCl loãng dư thấy thoát ra 4,48 lít hỗn hợp hai khí ở đktc. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp khí trên hấp thụ hết vào...