Bài 9 trang 224 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao.