Bài 9: Viết đoạn thẳng cho biết độ dài.


a) Trên tia Ox vẽ đoạn thẳng OM = 3cmb) Cho điểm A. Vẽ đoạn thẳng AB = 2,5cmc) Vẽ đoạn thẳng CD = 3,5cmGiảia) Đặt cạnh thước thẳng trùng với tia Ox  sao cho vạch số 0 của thước...
Trên tia Ox vẽ A, B, C sao cho OA = 2cm, OB = 4cm, OC = 5cm. Hỏi trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?GiảiTa có hình vẽ:Trong ba điểm A, B,...
Trên tia Oxa) Đặt OA = 2cmb) Trên tia Ax, đặt AB = 4cmc) Trên tia BA, đặt BC = 3cmd) Hỏi trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?GiảiVẽ tia Oxa) Mở rộng...
Cho đoạn thẳng AB (hình 16)a) Không dùng thước đo độ dài, hãy vẽ đoạn thẳng CE dài gấp đôi đoạn thẳng AB.b) Không dùng thước đo dộ dài, hãy vẽ đoạn thẳng EG dài gấp ba đoạn thẳng AB.Giảia)...
Vẽ tia Ox:a) Vẽ OA = 1cm, OB = 2cm. Hỏi trong ba điểm O, A, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?b) Vẽ OC = 3cm. Hỏi trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm...
Trên tia Ot vẽ các đoạn thẳng OA = 2cm, OB = 5cm và OC = 10cmTừ đó tính độ dài của các đoạn thẳng AB, BC và AC.GiảiKhi đó do OA < OB nên điểm A nằm giữa hai...
a) Trên tia Ot vẽ các đoạn thẳng OA = 3cm, OB = 7cm, trên tia đối của tia Ot vẽ đoạn thẳng OC = 5cm.b) Từ đó tính độ dài của các đoạn thẳng AB, BC và AC.Giảia) Ta...
a) Trên tia Ot vẽ các đoạn thẳng OA = 3cm, OB = 2OA, trên tia đối của tia Ot vẽ đoạn thẳng OC = OB.b) Từ đó tính độ dài của các đoạn thẳng AB, BC và AC.Giảia) Do...
Nói cách vẽ trục số ở hình 17.Giải- Vẽ hai tia Ox và Ox’ đối nhau- Chọn chiều dương là chiều từ trái sang phải- Chọn độ dài đoạn thẳng làm đơn vị (chẳng hạn 1cm là 1 đơn vị...
a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 12cmb) Xác định các điểm M, P của đoạn thẳng AB sao cho AM = 3,5 cm; BP = 9,7cmc) Tính MP.Giảia, b Hình vẽ dưới.c) Vì P nằm giữa A và B nên...