Bài 91: Bảng nhân 2


1. Tính nhẩm:2 x 3=...           2 x 2=...                2 x 8=...              2 x 1=...2 x 5=...           2 x 4=...   ...