Bài 92: Luyện tập


1.Tính (theo mẫu)2cm x 3 = 6cm\(2cm \times 4 =.....\)              \(2kg \times 2 =.....\)\(2cm \times 9 =.....\)              \(2kg \times 7 =.....\)                  \(2cm \times 5 =.....\)         ...