Bài 96 trang 132 SGK giải tích 12 nâng cao


  Bài 96. Giải các hệ phương trình:\(a)\,\left\{ \matrix{ {\log _2}\left( {x - y} \right) = 5 - {\log _2}\left( {x + y} \right) \hfill \cr {{\log x - \log 4} \over {\log y - \log 3}} = - 1 \hfill \cr} \right.\)\(b)\,\left\{ \matrix{ 2{\log _2}x - {3^y} = 15 \hfill...

  Bài 96. Giải các hệ phương trình:

  \(a)\,\left\{ \matrix{
  {\log _2}\left( {x – y} \right) = 5 – {\log _2}\left( {x + y} \right) \hfill \cr
  {{\log x – \log 4} \over {\log y – \log 3}} = – 1 \hfill \cr} \right.\)

  \(b)\,\left\{ \matrix{
  2{\log _2}x – {3^y} = 15 \hfill \cr
  {3^y}.{\log _2}x = 2{\log _2}x + {3^{y + 1}} \hfill \cr} \right.\)

  Giải

  a) Điều kiện: 

  \(\left\{ \matrix{
  x > 0;\,y > 0 \hfill \cr
  x – y > 0;\,x + y > 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow x > y > 0\)

  \(\eqalign{
  & \left\{ \matrix{
  {\log _2}\left( {x – y} \right) = 5 – {\log _2}\left( {x + y} \right) \hfill \cr
  {{\log x – \log 4} \over {\log y – \log 3}} = – 1 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  {\log _2}\left( {x – y} \right) + {\log _2}\left( {x + y} \right) = 5 \hfill \cr
  \log {x \over 4} = – \log {y \over 4} \hfill \cr} \right. \cr
  & \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  {\log _2}\left( {{x^2} – {y^2}} \right) = 5 \hfill \cr
  \log {{xy} \over {12}} = 1 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  {x^2} – {y^2} = 32 \hfill \cr
  xy = 12 \hfill \cr} \right. \cr} \)

  Giải hệ bằng phương pháp thế ta được \(x = 6, y = 2\).
  Vậy \(S = \left\{ {\left( {6;2} \right)} \right\}\)
  b) Điều kiện: \(x > 0\).

  Ta có nghiệm phương trình:

  \(\left\{ \matrix{
  2u – v = 15\,\,\,\,\left( 1 \right) \hfill \cr
  u.v = 2u + 3v\,\,\,\,\left( 2 \right) \hfill \cr} \right.\)

  Từ (1) suy ra \(v = 2u – 15\), thay vào (2) ta được:

  \(\eqalign{
  & u\left( {2u – 15} \right) = 2u + 3\left( {2u – 15} \right) \Leftrightarrow 2{u^2} – 23u + 45 = 0 \cr
  & \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  u = 9\,\,\,\text{ với }\,\,u = 9 \Rightarrow v = 3 \hfill \cr
  u = {5 \over 2}\,\,\,\text{ với }\,\,u = {5 \over 2} \Rightarrow v = – 10\,\,\left( \text{loại} \right) \hfill \cr} \right. \cr} \)

  Vậy 

  \(\left\{ \matrix{
  u = 9 \hfill \cr
  v = 3 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  \log _2^x = 9 \hfill \cr
  {3^y} = 3 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  x = {2^5} = 512 \hfill \cr
  y = 1 \hfill \cr} \right.\)

  Vậy \(S = \left\{ {\left( {512;1} \right)} \right\}\)