Bài A trắc nghiệm học kì 1 trang 42 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8


  Khoanh trong vào chữ cái trước ý trả lời đúng Câu 1. Thế kỉ XVI-XVII, các giai cấp mới được thành lập trong xã hội Tây Âu là A. Lãnh chúa vao nông dân B. Lãnh chúa và tư sản C. Tư sản và vô sảnD. lãnh chúa, tư sản và vô sản.Câu 2. Cách mạng...

  Khoanh trong vào chữ cái trước ý trả lời đúng 

  Câu 1. Thế kỉ XVI-XVII, các giai cấp mới được thành lập trong xã hội Tây Âu là 

  A. Lãnh chúa vao nông dân 

  B. Lãnh chúa và tư sản 

  C. Tư sản và vô sản

  D. lãnh chúa, tư sản và vô sản.

  Câu 2. Cách mạng tư sản Anh bùng nổ trong khoảng thời gian 

  A. từ năm 1640 đến năm 1642

  B. từ năm 1640 đến năm 1648

  C. từ năm 1642 đến năm 1649

  D. từ năm 1642 đến năm 1688

  Câu 3. Cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871 thực sự là 

  A. cuộc chiến tranh giải phóng nước Pháp khỏi sự chiếm đóng của quân Đức

  B. cuộc cách mạng tư sản lần thứ tư ở Pháp

  C. cuộc cách mạng vô sản lần đầu tiên trên thế giới

  D. một cuộc chính biết lật đổ đế chế thứ ba, thiết lập nền cộng hoà thứ ba ở pháp.

  Câu 4. ý nghĩa nào sau đây không phải là bài học mà Công xa Pa-ri để lại?

  A. Phaie kiên quyết chấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

  B. Phải thực hiên liên minh công- nông vững chắc.

  C. phải xây dựng một chính đảng chân chính của giai cấp vô sản.

  D. Phải đoàn kết, liên minh với giai cấp vô sản quốc tế. 

  Câu 5. ” xi-pay” là tên gọi dùng để chỉ

  A. Lực lượng quân đội tay sai của thực dâ Anh

  B. Chính phủ tư sản Ấn Độ do thực dâ pháp dựng lên.

  C. Những đội quân người Ấn đánh thuê cho quân đội Anh.

  D. những người yêu nước Ấn Độ trong Đảng Quốc Đại.

  Câu 6. Giai cấp khởi sướng cuộc khởi nghĩa Bom-bay là 

  A. công nhân

  B. nông dân 

  C. binh lính và công nhân

  D. nông dân và binh lính 

  Hướng dẫn trả lời:

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  C

  D

  C

  D

  C

  A