Bài A Trắc nghiệm trang 99 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8


  Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng Câu 1. Nguyên nhân sâu xa của việc thực dân Pháp xâm lược nước ta là A. Việt Nam tiếp giáp với Trung Quốc, nếu chiếm được thì sẽ dễ bề khống chế Trung Quốc.B. Việt Nam có vị trí chiếm lược...

  Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng 

  Câu 1. Nguyên nhân sâu xa của việc thực dân Pháp xâm lược nước ta là
  A. Việt Nam tiếp giáp với Trung Quốc, nếu chiếm được thì sẽ dễ bề khống chế Trung Quốc.
  B. Việt Nam có vị trí chiếm lược quan trọng, giàu tài nguyên, khoáng sản và nhân công lẻ
  C. Triều đình Huế đứng về phía Tây Ba Nha, chống lại những quyền lợi của Pháp ở Đông Dương.
  D. Pháp muốn ngăn chặn việc triều đình Huế đứng về phía Trung Quốc, chống lại Pháp.
  Câu 2. Khi xâm lược nước ta, thực dân Pháp lấy cớ là
  A. Bảo vệ đạo Gia Tô
  B. mở ộng thị trường buôn bán
  C. “ khai hoá văn minh” cho nhân dân An Nam
  D. Nhà Nguyễn tấn công các tàu buôn của Pháp trên Biển Đông.
  Câu 3. Trước thái độ chống Pháp một cách yếu ớt của quân Triều đình taih Gia Định, nhân dân địa phương đã.
  A. Sơ tán khỏi Gia Định
  B. Tự động nổi dậy đánh giặc
  C. Tham ra cùng quân triều đình đánh giặc
  D. nổi dậy chống cả quân Pháp và quân triều đình
  Câu 4. Tại thành Hà Nội, chỉ huy quân đội triều đình chống Pháp xâm lược Bắc Kì lần thứ hai (1882) là
  A. Phan Thanh Giản
  B. Nguyên Tri Phương
  C. Hoàng Tá Viêm
  D. Lưu Vĩnh Phúc
  Câu 5. Tại trận Cầu Giấy lần thứ nhất, chỉ huy quân Pháp bị tiêu diệt là
  A. Đuy-puy
  B. Ri-vi-e
  C. Gác-ni-ê
  D. Hác-măng
  Câu 6. Kí hiệp ước Giáp Tuất ( 1874) với thực dân Pháp, triều đình Huế đã chính thức thừa nhận
  A. Sự chiếm đóng của quân Pháp ở Hà Nội
  B. 6 tỉnh Nam Kì hoàn toàn thuộc Pháp
  C. Bắc Kì hoàn toàn thuộc Pháp
  D. Bắc Kì vùng đất bảo hộ của Pháp

  Hướng dẫn trả lời:

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  B

  A

  B

  B

  C

  B