Bài ôn tập


Bài 1.1 trang 3 SBT Hóa học 10 Nâng caoNếu chia đôi liên tiếp một viên bi sắt đến khi có được phân tử nhỏ nhất còn mang tính chất hóa học đặc trưng của sắt, phần tử nhỏ nhất...
Bài 1.2 trang 3 SBT Hóa học 10 Nâng caoCho một mẩu nước đá, nếu cứ chia đôi mẩu nước đá liên tiếp đến khi thu được phần tử nhỏ nhất còn mang tính chất hóa học đặc trưng của...
Bài 1.3 trang 3 SBT Hóa học 10 Nâng caoTrong 0,1 mol muối ăn có bao nhiêu phân tử NaCl? Một lượng sắt kim loại chứa 3,01.1023 nguyên tử sắt tương đương với bao nhiêu mol nguyên tử sắt.Giải + Theo...
Bài 1.4 trang 3 SBT Hóa học 10 Nâng caoỞ điều kiện tiêu chuẩn (đktc) một mol khí chiếm một thể tích bằngA. 22,4 m3      B. 22,4 dm3C. 22,4 cm3D. 2,24 cm3Hãy chọn đáp án đúng.GiảiChọn B. 
Bài 1.5 trang 3 SBT Hóa học 10 Nâng caoa) Một nguyên tử cacbon có khối lượng bằng 1,99.10-26 kg. Hỏi một mol nguyên tử cacbon có khối lượng bằng bao nhiêu gam?b) Một mol phân tử C2H5OH có khối lượng...
Bài 1.6 trang 3 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy xác định số mol chất có trong:a) 14,2 g khí clo;b) 10 g canxi cacbonat;c) 16 g lưu huỳnh;d) 34 g amoniac.GiảiKhối lượng mol nguyên tử có trị số bằng...
Bài 1.7 trang 4 SBT Hóa học 10 Nâng caoTính số mol HCl cần thiết để phản ứng vừa đủ với:a) 20 ml dung dịch NaOH 0,1Mb) 5,6 g sắtc) 16 g sắt (III) oxitd) 9,8 g đồng (II) hiđroxit Giảia)...
Bài 1.8 trang 4 SBT Hóa học 10 Nâng caoCho biết ở điều kiện tiêu chuẩn (1 atm và 00C), khối lượng riêng của nitơ bằng 1,25 g/dm3. Xác định phân tử khối của nitơ.Giải Ở 00C và áp suất 1...
Bài 1.9 trang 4 SBT Hóa học 10 Nâng caoCho khối lượng riêng của ancol etylic (C2H5OH) lỏng là 0,80 g/cm3. Thể tích mol của ancol etylic bằngA. 57,5 cm3 B. 5,75 cm3C. 36,80 cm3D. 3,68 cm3GiảiChọn A.Bài 1.12 trang 4...
Bài 1.10 trang 4 SBT Hóa học 10 Nâng caoCho dòng khí CO dư đi qua 7,2g đồng (II) oxit nung nóng ở nhiệt độ thích hợp cho đến khi phản ứng hoàn toàn thì thu được CO2 và đồng...
Bài 1.11 trang 4 SBT Hóa học 10 Nâng caoNhiệt phân hoàn toàn 18,8 g muối đồng (II) nitrat thì thu được đồng (II) oxit, khí NO2 và khí oxi. Tính khối lượng đồng (II) oxit thu được.Giải Số mol muối...