Bài tập 1 trang 109, 110, 111 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Thực hiện Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam, Mĩ đãA. rút hết quân Mĩ khỏi miến Bắc.B. rút hết quản Mĩ khỏi miền Nam.C. rút hết quân Mĩ và quân đồng minh của Mĩ khỏi nước ta.D. rút hết quân...

  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

  1. Thực hiện Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam, Mĩ đã

  A. rút hết quân Mĩ khỏi miến Bắc.

  B. rút hết quản Mĩ khỏi miền Nam.

  C. rút hết quân Mĩ và quân đồng minh của Mĩ khỏi nước ta.

  D. rút hết quân đổng minh của Mĩ khỏi mién Nam.

   

  2. Để tiếp tục thực hiện chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”, Mĩ đã

  A. để lại hơn 2 vạn cổ vấn quân sự, lập ra Bộ chỉ huy quàn sự, tiếp tục viện trợ kinh tế, quân sự cho chính quyền Sài Gòn.

  B. sử dụng hoàn toàn lực lượng quân đổng minh của Mĩ.

  C. sử dụng hoàn toàn quân đội Sài Gòn.

  D. sử dụng quân đổng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

   

  3. Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xác định nhiệm vụ của cách mạng mién Nam là

  A. tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

  B. bắt tay xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của CNXH ở những vùng được giải phóng,

  C. “đánh cho Mĩ cút”, đánh đổ chính quyền và quân đội Sài Gòn.

  D. tiến hành đổng thời 2 chiến lược: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng XHCN.

  4. Quân và dân ta đã giành được thắng lợi trong chiến dịch Đường 14 – Phước Long ngày

  A. 12- 12- 1974.   C.  6- 1 – 1975.

  B.  20- 12- 1974.   D. 6-2- 1975.

  5. Trước tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đé ra kế hoạch giải phóng miền Nam

  A. trong năm 1974.

  B. trong năm 1975

  C. trong hai năm 1975 và 1976.

  D. trong năm 1976.

   

  6. Chiến dịch mở màn cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 là

  A. chiến dịch Đường 14 – Phước Long.

  B. chiến dịch Huế-Đà Nẳng.

  C.  chiến dịch Tây Nguyên.

  D. chiến dịch Hổ Chí Minh.

   

  7. Tây Nguyên được chọn làm hướng tiến công chủ yếu của quân ta trong năm 1975 vì

  A. đây là địa bàn chiến lược quan trọng nhưng lực lượng của địch tại đây lại mỏng và rất sơ hở.

  B. lực lượng của địch tập trung chủ yếu tại đây. 

  C. nếu ta tiến công địch ở đây thì sẽ nhận được sự ủng hộ rất lớn của quân dân Lào và Campuchia.

  D. cơ quan chỉ huy của địch đóng tại đây

   

  8. Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi, cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân ta trên toàn miền Nam đã chuyển sang giai đoạn

  A. phòng ngự.            C.  tiến công chiến lược.

  B. phản công.             D. tổng tiến công chiến lược.

   

  9. Chiến dịch Huế – Đà Nẵng diễn ra trong khoảng thời gian

  A. từ ngày 21 đến ngày 25-3- 1975.

  B. từ ngày 21 đến ngày 26-3- 1975ẽ

  C. từ ngày 21 đến ngày 29-3- 1975.

  D. từ ngày 25 đến ngày 29-3- 1975.

   

  10. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc thắng lợi ngày

  A. 26-4- 1975.         C.  30-4- 1975.

  B.  28-4- 1975.        D. 2-5- 1975.

   

  11. Tỉnh cuối cùng ở miền Nam được giải phóng là

  A. Châu Đốc.          B.Cà Mau    

  C.  Hà Tiên.           D. Kiên Giang.

  Trả lời:

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  C

  A

  A

  C

  C

  C

  A

  D

  C

  C

  A