Bài tập 1 trang 11 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Đến nửa sau thế kỉ XX, "con rồng" kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á làA. Nhật Bản.                 B. Hàn Quốc.                 C. Trung Quốc.  ...

  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

  1. Đến nửa sau thế kỉ XX, “con rồng” kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á là
  A. Nhật Bản.                 B. Hàn Quốc.                 C. Trung Quốc.                         D. Xingapo.

  2. Sau khi cách mạng thắng lợi, nước Trung Quốc có tên là
  A. Cộng hoà Trung Hoa                                       C. Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.
  B. Cộng hoà Dân chủ Trung Hoa.                         D. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Trung Hoa.

  3. Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày
  A. 1 – 10- 1949.                                                 C. 30- 1 – 1950.
  B. 18- 1 – 1950.                                                 D. 31 – 1 – 1950.

  4. Người đã khởi xướng công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc là
  A. Mao Trạch Đông.                                          C. Giang Trạch Dân.
  B. Đặng Tiểu Binh.                                           D. Hổ cầm Đào.

  5. Từ khi thực hiện cải cách – mở cửa, nền kinh tế Trung Quốc đã đạt tốc độ tăng trưởng bình quân
  A. đứng đầu thế giới.                                        C. đứng thứ ba thế giới.
  B. đứng thứ hai thế giới.                                   D. đứng thứ tư thế giới.

  6. Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ “Thần Châu 5” cùng nhà du hành vũ trụ Dương Lợi Vĩ vào không gian năm
  A. 1999.                     B. 2002.                          C. 2003.                               D. 2004.

  Trả lời:
  1. Chọn đáp án B
  2. Chọn đáp án C
  3. Chọn đáp án B
  4. Chọn đáp án B
  5. Chọn đáp án A
  6. Chọn đáp án C