Bài tập 1 trang 116, 117 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của nước ta làA. khắc phục hậu quả chiến tranh, khỏi phục và phát triển kinh tếB. ổn định tình hình chính trị - xã hội ở miến Nam.C. thống...

  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

  1. Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của nước ta là

  A. khắc phục hậu quả chiến tranh, khỏi phục và phát triển kinh tế

  B. ổn định tình hình chính trị – xã hội ở miến Nam.

  C. thống nhất đất nước về mặt nhà nướC.

  D. mở rộng quan hệ giao lưu với các nướC.

   

  2. Sau đại thắng mùa Xuân 1975, Đảng đế ra nhiệm vụ thống nhất đất nước vế mặt nhà nước vì

  A. đất nước đã được thống nhất về mặt lãnh thổ, song hai miến còn tổn tại hình thức tổ chức nhà nước khác nhau.

  B. đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước muốn có một chính quyền thống nhất,

  C. đòi hỏi của thực tế lịch sử dân tộc về nước Việt Nam thống nhất.

  D. các ý A, B và c đều đúng.     

   

  3. Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN từ

  A. sau Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam.

  B. sau thắng lợi của Chiến dịch Hổ Chí Minh.

  C. sau tháng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

  D. sau khi hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

   

  4. Sau khi thống nhất đất nước, Việt Nam mở rộng quan hệ quốc tế và trở thành thành viên thứ

  A. 139 của tổ chức Liên hợp quổc

  C.  159 của tổ chức Liên hợp quốc.

  B. 149 của tổ chức Liên hợp quốc.  

  D. 177 của tổ chức Liên hợp quốc.

  Trả lời:

  1

  2

  3

  4

  C

  D

  D

  B

   BaitapSachgiaokhoa.com