Bài tập 1 trang 120, 121 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Đại hội toàn quốc của Đảng đánh dấu bước chuyển sang thời kì đổi mới làA. Đại hội IV                  C.  Đại hội VlB. Đại hội V.                  D. Đại hội VII.2.  Đảng và Nhà...

  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

  1. Đại hội toàn quốc của Đảng đánh dấu bước chuyển sang thời kì đổi mới là

  A. Đại hội IV                  C.  Đại hội Vl

  B. Đại hội V.                  D. Đại hội VII.

  2.  Đảng và Nhà nước ta đế ra đường lối đổi mới đế

  A. khắc phục sai lầm, khuyết điểm.

  B. đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, thúc đầy cách mạng tiến lên.

  C. vươn lẽn sánh vai cùng các cường quốC.

  D. Các ý A và C đúng.

  3. Đường lối đổi mới của Đảng diễn ra trong lĩnh vực kinh tế – xã hội là

  A. đổi mới toàn diện và đổng bộ, đổi mới kinh tế gắn liến với đổi mới xã hội, trọng tâm là đổi mới về kinh tê

  B. đổi mới toàn diện và đồng bộ, đổi mới chính trị gán liến với đổi mới tư tưởng, trọng tâm là đổi mới vế chính trị.

  C. đổi mới toàn diện và đồng bộ, đổi mới kinh tế gắn liền với đổi mới chính trị, trọng tâm là đổi mới vế chính trị.

  D. đổi mới toàn diện và đồng bộ, đổi mới kinh tế gắn liền với đổi mới chính trị, trọng tâm là đổi mới vế kinh tế

  4. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đề ra chủ trương vế kinh tế là

  A. tập trung thực hiện ba chương trình kirth tế: lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.                                     

  B. tập trung thực hiện ba chương trình kinh tế: lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng công nghiệp nặng.                                             

  C. tập trung thực hiện bốn chương trình kinh tế: lương thực, thực phẩm, hàng  tiêu dùng và hàng xuất khẩu                                        

  D. tập trung thực hiện bốn chương trình kinh tế: lương thực, thực phẩm, hàng tiêudùng và hàng công nghiệp nặng.

  5. Thành tựu vế lương thực – thực phẩm của nước ta đầu thập kỉ 90 là

  A. đáp ứng nhu cáu trong nước, có dự trử và xuất khẩu, góp phẩn ổn định đời sống nhân dân.

  B. trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.

  C. đáp ứng đủ nhu cầu trong nước, không phải nhập từ bẽn ngoài.

  D. trở thành nước xuất khẩu gạo đứng đầu Đỏng Nam Á.

  6.  Đại hội Đảng toàn quốc đã thông qua “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội” và “Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2000” là

  A. Đại hội V.          C.  Đại hội VII

  B. Đại hội VI.         D. Đại hội VIII.

  7. Nguyên nhân cơ bản nhất của những thắng lợi mà Nhà nước và nhản dân ta đạt được trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000) là

  A. Đảng kịp thời điều chỉnh đường lối qua từng kì đại hội sát với thực tiễn.

  B. Đảng chủ trương đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ.

  C. đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, những bước đi phù hợp, nên nhanh chóng đi vào cuộc sống, khơi dậy được tiềm năng và sức sáng tạo của nhân dân.

  D. nước ta mở rộng được quan hệ đối ngoại, phá thế bao vây, cô lập của các lực lượng thù địch, tạo điếu kiện cho kinh tế phát triển.

  8. Thành tựu vế giáo dục của Việt Nam sau 15 năm đổi mới (1986 – 2000) là

  A. thanh toán được nạn mù chù.

  B. thanh toán được nạn mù chữ và thực hiện phổ cập giáo dục Tiểu họC.

  C. thanh toán được nạn mù chữ, thực hiện phổ cập giáo dục Tiểu học ; một số tỉnh, thành phố bắt đầu phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.

  D. phổ cập giáo dục Trung học cơ sở ; một số tỉnh, tlịành phố bắt đẩu phố cập giáo dục Trung học phổ thông.

  Trả lời:

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  C

  A

  A

  Â

  C

  C

  C