Bài tập 1 trang 124, 125, 126 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Trong những năm 1919 - 1930, sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường giành độc lập và tự do cho nhân dân Việt Nam làA. gửi đến Hội nghị Vécxai bản Yêu sách của nhàn dân An Nam...

  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

  1. Trong những năm 1919 – 1930, sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường giành độc lập và tự do cho nhân dân Việt Nam là

  A. gửi đến Hội nghị Vécxai bản Yêu sách của nhàn dân An Nam đòi quyến tự do, dân chủ, quyến bình đẳng và quyến tự quyết của dân tộc Việt Nam.

  B. đọc bản sơ thảo lấn thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin.

  C. thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

  D. mở các lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ cách mạng rồi đưa về nước hoạt động.

  2. Sự kiện diễn ra vào đầu năm 1930 có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt trong lịch sử dân tộc Việt Nam là

  A. ba tổ chức cộng sản ra đời.     

  B. cuộc khởi nghĩa Yên Bái. 

  C.  phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh.  

  D. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

  3. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 trên cơ sở thổng nhất ba tổ chức

  A. An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

  B. An Nam Cộng sản đảng, Việt Nam Quốc dân đảng, Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

  C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn, Việt Nam Quốc dân đảng, An Nam Cộng sản đảng

   D. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn, TânViệt Cách mạng đảng.

  4. Phương pháp đấu tranh có sự kết hợp giữa hình thức công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp, đòi tự do, dân sinh, dân chủ được thực hiện trong phong trào cách mạng

  A. 1930 – 1931           C. 1936- 1939.

  B. 1932- 1935.           D. 1939- 1945.

  5. Trong thời kì kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954), cách mạng nước ta thực hiện nhiệm vụ chiến lược là

  A. vừa sản xuất vừa chiến đấu.

  B. vừa kháng chiến vừa kiến quốc,

  C. vừa diệt giặc đói vừa diệt giặc dốt.

  D. vừa kháng chiến vừa tiến lên CNXH.

  6. Nhiệm vụ chung của cách mạng cả nước trong những năm 1954 – 1975 là

  A. hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

  B. thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội

  C. xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước.

  D. kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

  7. Cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kì cách mạng xã hội chủ nghĩa trong cả nước từ sau khi

  A. nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời năm 1945.

  B. cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi năm 1954

  C. miền Nam được hoàn toàn giải phóng năm 1975.

  D. đất nước được độc lập, thống nhất năm 1976. 

  8. Đường lối đổi mới đất nước được đế ra từ

  A. Đại hội đại biểu toàn quốc lán thứ IV của Đảng (1976).

  B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (1982).

  C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (1986).

  D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (1991).

  Trả lời:

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  B

  D

  A

  C

  B

  D

  D

  C