Bài tập 1 trang 13,14 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1.       Đến năm 1945, khu vực Đông Nam Á gồm cóA.      8 quốc gia                                           C. 10 quốc gia.B.      9 quốc gia.  ...

  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

  1.       Đến năm 1945, khu vực Đông Nam Á gồm có

  A.      8 quốc gia                                           C. 10 quốc gia.

  B.      9 quốc gia.                                          D. 11 quốc gia.


  2. Năm 1945, các quốc gia giành được độc lập ở khu vực Đông Nam Á là:

  A.      Việt Nam, Lào, Campuchia.                   C. Việt Nam, Lào, Philippin.

  B.      Việt Nam, Lào, Inđônêxia.                     D. Việt Nam, Inđônêxia, Thái Lan 


  3.       Nước Lào tuyên bố độc lập ngày

  A.      12- 10- 1945.                                       C. 21 -2- 1973.

  B.      21 -7- 1954.                                         D. 2-12-1975.


  4.       Những nước tham gia sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là

  A.      Thái Lan, Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Xingapo.

  B.      Thái Lan, Inđônêxia, Malaixia, Mianma, Xingapo.

  C.      Thái Lan, Brunây, Inđônêxia, Malaixia, Xingapo.

  D.      Thái Lan, Việt Nam, Xingapo, Brunây, Malaixia.


  5.       Quổc gia trong tổ chức ASEAN đã trở thành “con rồng” kinh tế của châu Á là

  A.      Thái Lan.                        B. Xingapo.                         C. Malaixia.                              D. Brunây.


  6.       Hiện nay, tổ chức ASEAN gồm

  A.      7 nước thành viên                                    C. 10 nước thành viên.

  B.      8 nước thành viên.                                   D. 11 nước thành viên.


  7.       Nước Cộng hoà Ấn Độ tuyên bố thành lập ngày

  A.      19-2- 1946.                                             C. 26- 1 – 1950.

  B.      15-8- 1947.                                             D. 26-3- 1971.


  Trả lời:

  1. Chọn đáp án D

  2. Chọn đáp án B

  3. Chọn đáp án A

  4. Chọn đáp án A

  5. Chọn đáp án B

  6. Chọn đáp án C

  7. Chọn đáp án C