Bài tập 1 trang 17,18 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1.       Đến năm 2000, châu Phi gổm cóA.      50 quốc gia.                                        C. 53 quốc gia.B.      51 quốc gia.            ...

  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

  1.       Đến năm 2000, châu Phi gổm có

  A.      50 quốc gia.                                        C. 53 quốc gia.

  B.      51 quốc gia.                                        D. 54 quốc gia.


  2. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, những quốc gia giành được độc lập sớm nhất ở châu Phi ỉà

  A.      Ai Cập và Angiêri. C. Ai Cập và Tuynidi.

  B.      Ai Cập và Ubi.      D. Ai Cập và Marốc.


  3. Sự kiện 17 quốc gia ở châu Phi cùng giành được độc lập diễn ra vào năm:

  A. 1945.                      B. 1956.                         C. 1960.                                 D. 1975.


  4. Năm 1975 là mốc đánh dấu sự thất bại vế cơ bản của chủ nghĩa thực dân cũ với sự kiện giành độc lập của

  A.      Môdămbích và Ănggôla.                                    C. Êtiôpia và Ănggôla.

  B.      Angiêri và Môdămbích.                                      D. Êtiôpia và Angiêri.


  5.       Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi đã chấm dứt vào năm

  A. 1990.                           B. 1993.                                C.1994.                                 D. 1995.


  6.       Đến năm 2000, khu vực Mĩ Latinh gổm

  A.      25 quốc gia.                                                 C. 33 quốc gia.

  B.      31 quốc gia.                                                 D. 35 quốc gia.


  7.       Phong trào được coi là “lá cờ đầu” của cách mạng Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

  A.      cách mạng Mêhicô.                                        C.  cách mạng Panama.

  B.      cách mạng Cuba                                            D. cách mạng Vênêxuêla.


  8.       Hình thức đấu tranh chủ yếu của các nuớc Mĩ Latinh sau tháng lọi của cách mạng Cuba năm 1959 là

  A.      đấu tranh vũ trang.                                        C. đấu tranh ngoại giao.

  B.      đấu tranh nghị trường.                                    D. bất hợp tác.


  Trả lời:

  1. Chọn đáp án D

  2. Chọn đáp án B

  3. Chọn đáp án C

  4. Chọn đáp án A

  5. Chọn đáp án B

  6. Chọn đáp án C

  7. Chọn đáp án B

  8. Chọn đáp án A